Το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» στοχεύει στην επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων:
  • Προάσπιση δικαιωμάτων και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ
  • Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
  • Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • Ενδυνάμωση των δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ (capacity building) και προώθηση ενός ευνοϊκού  περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών
Κάθε μία από τις τέσσερις (4) προσκλήσεις ενδιαφέροντος του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» που ανακοινώθηκαν εντός του 2014, αντιστοιχεί σε ένα από τα παραπάνω επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος. Οι διαθέσιμοι πόροι διατίθενται στις ΜΚΟ που πέτυχαν στη διαδικασία επιλογής και ανταποκρίθηκαν στα υψηλά κριτήρια διαφάνειας και αποτελεσματικής λειτουργίας του Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα οι τέσσερις ανοιχτές προσκλήσεις του Προγράμματος συγκέντρωσαν 572 αιτήσεις ελληνικών ΜΚΟ, από τις οποίες οι 485 κρίθηκαν επιλέξιμες και προκρίθηκαν προς αξιολόγηση και βαθμολόγηση. Ως αποτέλεσμα των τεσσάρων ανοιχτών προσκλήσεων ενδιαφέροντος, προκρίθηκαν 76 έργα, που καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.