Οι αρχές διαφάνειας και λογοδοσίας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της χρηστής διακυβέρνησης για το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ. Στο πλαίσιο του προγράμματος "Είμαστε όλοι Πολίτες" υποστηρίζεται μηχανισμός καταγγελιών για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης σε σχέση με την εφαρμογή του χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014.

Σε περίπτωση υποψίας για κακοδιαχείριση που έχει σχέση με το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΜΚΟ "Είμαστε όλοι Πολίτες" παρακαλούμε να παράσχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με γεγονότα που γνωρίζετε. Η αναφορά σας θα αντιμετωπισθεί με απόλυτη εχεμύθεια.

Ειδοποιήσεις / ενημερώσεις για παρατυπίες ή παράπονα μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή εγγράφως, μέσω ταχυδρομείου ή e-mail, στα παρακάτω στοιχεία:

Κυρία Φαίη Κουτζούκου
Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Πρόγραμμα "Είμαστε όλοι Πολίτες"

Ίδρυμα Μποδοσάκη
Βασιλέως Γεωργίου Β, αρ. 5
10674 Αθήνα
Email : fkoutzoukou@bodossaki.gr 

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός EOX
Iceland, Liechtenstein and Norway's secretariat for the EEA and Norway Grants
Financial Mechanism Office

Rue Joseph II, 12-16
1000 Brussels, Belgium
E-mail: alert-fmo@efta.int