• Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως - «Υποστηρίζοντας Οργανώσεις που βοηθούν μεταναστευτικό πληθυσμό σε αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα» http://eeagrants-iomathens-soam.gr/
  • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Διαχειριστής Προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης θαλάσσιων, επιφανειακών και υπόγειων νερών http://www.ypeka.gr/
  • Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Διαχειριστής Προγράμματος Έρευνας http://www.gsrt.gr/EOX/
  • Pricewaterhouse Coopers Ltd , Διαχειριστής Προγράμματος Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης http://www.eeangofund.org.cy/