Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών
Διάρκεια έργου
12 μήνες (05/2015-04/2016)
Κόστος έργου
55.632 €
Τοποθεσία οργανισμού
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
50,069 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.sfe-epath.com/newsite/

Σύμπραξη Νέων & Κοινωνίας των Πολιτών Εν Δράση

Ευρήματα ευρωπαϊκών ερευνών, που διεξάγονται με στόχο τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, τη προώθηση των ίσων ευκαιριών, της δημοκρατικής συμμετοχής και της κοινωνικής συνοχής, συστηματικά καταδεικνύουν την ανάγκη αλλά και την αποτελεσματικότητα, της ανάπτυξης παρεμβάσεων αντιμετώπισης του ρατσισμού, του μίσους και της βίας, σε συνδυασμό με τη προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανθρώπινης ελευθερίας και αξιοπρέπειας, από τις τοπικές κοινότητες, τη Κοινωνία των πολιτών, τις συλλογικότητες ειδικών πληθυσμιακών ομάδων και την ενεργοποίηση μηχανισμών, από τη βάση των ανθρώπινων κοινωνιών (bottom up). Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι περισσότερο αποτελεσματικές για την κοινωνική συνοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών, όταν διατρέχουν οριζόντια, κάθε πολιτική βιώσιμης κοινωνικής ανάπτυξης και στήριξης της ενσωμάτωσης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, στα πλαίσια της «κοινότητας», αποφεύγοντας των κατακερματισμό ομάδων του ευρύτερου πληθυσμού.

Το επιχορηγούμενο έργο, συνέβαλε στην αξιολόγηση και ανάπτυξη ενός Ολιστικού Μοντέλου πρόληψης και αντιμετώπισης της παραβατικότητας των ανηλίκων και των νέων σε κίνδυνο παραβατικότητας ή/και υποτροπής. Κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης του μοντέλου, ήταν η συνεχής παρακολούθηση και βελτίωση μηχανισμών και εργαλείων εμπλοκής της Κοινωνίας των Πολιτών, οργανώσεων εθελοντών και νέων και ΜΚΟ, σε κοινές δράσεις προσέγγισης και αλληλεπίδρασης με την ομάδα στόχου του έργου, με όρους ισότητας, σεβασμού και αμοιβαίας μάθησης.

Η υλοποίηση του έργου συνέβαλε αποφασίστηκα στην αποτύπωση, αξιολόγηση και ανάπτυξη ενός καινοτόμου μοντέλου προσέγγισης του θέματος της παραβατικότητας και θυματοποίησης των ανηλίκων, μέσα από μια «οικολογική» οπτική, με την έννοια της τοποθέτησης του προβλήματος, αλλά και των πιθανών λύσεων, μέσα στο ή στα συστήματα, στα οποία προκύπτει. Το έργο, δημιούργησε τα εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από φορείς, οργανώσεις, ΜΚΟ και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της στήριξης και προώθησης της συμμετοχής των νέων και της αναβάθμισης της θέσης τους στο ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον.

Το έργο «Συ.Ν.Κοινωνία Εν Δράση», μέσα από την Ολοκλήρωση της μελέτης ανάπτυξης ενός Ολιστικού Μοντέλου πρόληψης και αντιμετώπισης της παραβατικότητας των ανηλίκων και των νέων σε κίνδυνο παραβατικότητας ή/και υποτροπής, του Οδηγού Καλών Πρακτικών, του Εγχειριδίου Δραστηριοτήτων Εκπαιδευτικών για τα δικαιώματα των εφήβων και την Πρόληψη της Παραβατικότητας, παρείχε εξειδικευμένη βιωματική εκπαίδευση σε περισσότερους από 100 εθελοντές, στελέχη ΜΚΟ, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, φοιτητές κ.α., 500 άτομα έγιναν αποδέκτες νέων προτάσεων, γνώσεων και εμπειριών στο θέμα της πρόληψης της θυματοποιησης των νέων, 400 άτομα συμμετείχαν σε δράσεις ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, καταπολέμησης της ρητορικής του μίσους και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Share This Post