Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών
Διάρκεια έργου
12 μήνες (05/2015- 04/2016)
Κόστος έργου
69.631 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Αττική
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
62,668€
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.equalsociety.gr/index.php?lang=el

Κοινωνική Απόδοση Επενδύσεων

Το κενό που κλήθηκε το πρόγραμμα της Equal Society να αντιμετωπίσει εφαπτόταν στην ανάγκη για γρήγορη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων που θα δημιουργούν όσο το δυνατό μεγαλύτερη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική αξία. Η τρέχουσα αδυναμία λογιστικής αποτίμησης της ευρύτερης αυτής αξίας επέβαλε στο ελληνικό περιβάλλον την ανάπτυξη της μιας μεθοδολογίας η οποία επιτρέπει πέρα από την σε βάθος αξιολόγηση των κοινωνικών επενδύσεων και τον στρατηγικό σχεδιασμό δράσεων με υψηλή κοινωνική απόδοση. Το πρόγραμμα “Social Value” αφορούσε στην ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθοδολογίας S.R.O.I. για τη μέτρηση της κοινωνικής απόδοσης των επενδύσεων στην Ελλάδα.

Η μεθοδολογία αποτιμά την παραγόμενη κοινωνική αξία μέσω ποσοτικών αλλά και ποιοτικών δεικτών απόδοσης. Σκοποί του προγράμματος ήταν α. η ανάπτυξη των ικανοτήτων (capacity building) των στελεχών της Equal Society,β. η ενδυνάμωση των οργανισμών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και των ωφελουμένων τους και γ. η προβολή των κοινωνικών επενδύσεων και της μέτρησης κοινωνικής αξίας ως μοντέλο αξιολόγησης και στρατηγικού σχεδιασμού κοινωνικών δράσεων.

Με βάση αυτούς τους άξονες επιλέχθησαν προσεκτικά 10 Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί στους οποίους πραγματοποιήθηκαν, μέσα στο πλαίσιο της Πράξης, 10 μελέτες αξιολόγησης, δια ζώσης εκπαίδευση στα μέλη τους με στόχο την κατανόηση της μεθοδολογίας αλλά και η ανάδειξη της σημασίας της μέτρησης κοινωνικής απόδοσης για το έργο τους.

Επίσης, υλοποιήθηκαν δύο ταξίδια εξοικείωσης και εκπαίδευσης για στελέχη του Οργανισμού μας σε συνέδρια και εκδηλώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπροσθέτως, υλοποιήθηκαν α. μια παρουσίαση της πράξης στο πρώτο στάδιο του έργου προκειμένου να εισάγουμε σε στοχευμένο κοινό και ΜΜΕ την έννοια της κοινωνικής απόδοσης, β. ένα εργαστήριο τα μισά του έργου παρουσιάζοντας τα πρώτα απτά αποτελέσματα της Πράξης γ. ένα τελικό συνέδριο που παρουσιάστηκε όλο το εύρος του έργου δ.

Τρείς επισκέψεις μελέτης και ημερίδες σε μεγάλες πόλεις της χώρας (Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Πάτρα) που συνοδεύτηκαν από study visits σε κεντρικούς δημόσιους φορείς. Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί πως δημιουργήθηκε και ένας ηλεκτρονικός ιστότοπος-πυλώνας το socialvalue.gr, ο οποίος αποτελεί έναν κόμβο επικοινωνίας και δικτύωσης. Ιδεατά η κληρονομιά του έργου είναι η διαμόρφωση μιας κουλτούρας όπου η μέτρηση κοινωνικής απόδοσης θα γίνει μέρος της ρουτίνας κάθε κερδοσκοπικού ή μη-κερδοσκοπικού οργανισμού με στόχο την αύξηση του κοινωνικού αντίκτυπου (και των ωφελουμένων αυτών) και τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών μέσα από την εξισορρόπηση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Share This Post