Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών
Διάρκεια έργου
12 μήνες (05/2015-04/2016)
Κόστος έργου
119.487 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
107,538 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.eseepa.gr/

Δημιουργία Δικτύου υποστήριξης της μετάβασης στην Τρίτη Ηλικία των Νοητικά Υστερούντων ανθρώπων

Σκοπός του Έργου ήταν η προετοιμασία επαγγελματιών που εργάζονται με πρόσωπα με νοητική αναπηρία, ώστε να τα υποστηρίξουν για την ομαλή μετάβαση στην Τρίτη Ηλικία - στην γήρανση, καθώς και το οικογενειακό τους περιβάλλον. Η γήρανση αυτής της συγκεκριμένης ομάδας ατόμων αρχίζει από την ηλικία των 30 - 35 ετών. Από αυτή τη κρίσιμη ηλικία για τους νοητικά αναπήρους και έως το πέρας της ζωής τους, υπάρχει μία έλλειψη όσον αφορά στην παροχή μέριμνας από την Πολιτεία και τους διάφορους φορείς στήριξης.

Κατά την υλοποίηση του έργου, υποστηρίχτηκαν άμεσα τα άτομα με νοητική υστέρηση που συμμετείχαν, μέσω των επαγγελματιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας των Κέντρων που συνεργάστηκαν για το έργο και των Δήμων. Οι επαγγελματίες μετά την εκπαίδευση τους πραγματοποίησαν την έρευνα, την καταγραφή και διερεύνηση των αναγκών των νοητικά υστερούντων στην περιοχή παρέμβασης. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε μελέτη, σε συνεργασία με τούς συμμετέχοντες φορείς, όπου εκτός από την καταγραφή και διερεύνηση των πραγματικών αναγκών, παρουσιάζονται προτάσεις με συγκεκριμένες έγκυρες μεθόδους αντιμετώπισης του εν λόγω προβλήματος.

Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αναπτύχθηκε και το ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των πραγματικών αναγκών των ηλικιωμένων προσώπων με νοητική υστέρηση, έχει ήδη διατεθεί στους επαγγελματίες που εκπαιδεύτηκαν και σε αυτούς που συμμετείχαν στην ημερίδα λήξης και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου επαγγελματία στο δυναμικό portal, το οποίο δημιουργήθηκε για την ανάρτηση των δράσεων, την ανταλλαγή απόψεων, την υποστήριξη του Προγράμματος, την ενημέρωση, τη πληροφόρηση και γενικά τη δημοσιότητα αυτού.

Οι δύο κεντρικοί στόχοι του έργου επιτεύχθηκαν: αφενός 160 άτομα με νοητική υστέρηση είχαν και θα συνεχίσουν να έχουν μετά τη λήξη του έργου, άμεση υποστήριξη σε θέματα που αφορούν στην πορεία τους προς το γήρας , αφετέρου οι τέσσερεις φορείς υποστήριξης και οι πέντε Δήμοι, ως δίκτυο πλέον και έχοντας αποκτήσει την τεχνογνωσία, θα μπορούν να στηρίζουν αποτελεσματικά υπερήλικα άτομα με νοητική υστέρηση.

Share This Post