Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Αύξηση Παροχών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
Διάρκεια έργου
19 μήνες (11/10/2014 - 30/04/2016)
Κόστος έργου
55.211 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
49,690 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.kentroagapis.gr

Κύκλος αγάπης για τις οικογένειες του Θριάσιου Πεδίου

Αντικείμενο του έργου είναι η ενίσχυση και αύξηση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς παιδιά, νέους και τις οικογένειές τους, που διαμένουν στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου, και αποτελούν ευάλωτη κοινωνική ομάδα λόγω της φτώχειας και της ανεργίας και υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό λόγω της καταγωγής τους ή του θρησκεύματος τους. Το έργο περιλαμβάνει δράσεις σε τρεις αλληλοσυμπληρούμενους άξονες: 1. Ανακούφιση των προβλημάτων άμεσης βιωσιμότητας (σίτιση, καθαριότητα, προσωπική υγιεινή), 2. Aντιμετώπιση των ψυχολογικών και κοινωνικών επιπτώσεων λόγω οικονομικής ανέχειας και κοινωνικής περιθωριοποίησης (ψυχοκοινωνική στήριξη παιδιών), 3. Yποστήριξη της κοινωνικής ένταξης νέων ανέργων, μέσω της υποβοήθησής τους να αποκτήσουν εργασιακά προσόντα και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Το έργο αναμένεται να υποστηρίξει αθροιστικά τουλάχιστον 145 παιδιά, 100 οικογένειες και 45 νέους ανέργους στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου.

Share This Post