Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Αύξηση Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
Διάρκεια έργου
18 μήνες (10/10/2014 - 30/04/2016)
Κόστος έργου
205.281 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Αττική
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
184,753 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.hlhr.gr/

Υποστηρικτικές, συνοδευτικές και νομικές υπηρεσίες σε θύματα εγκλημάτων μίσους

Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, υπό την αιγίδα του οποίου υλοποιήθηκε το συγκεκριμένο έργο, έχει καταγράψει από την αρχή της λειτουργίας του, τον Οκτώβριο 2011 μέχρι το 2013, 383 θύματα ρατσιστικής βίας. Ενώ μόνο για το έτος 2014, το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας κατέγραψε 81 περιστατικά ρατσιστικής βίας με περισσότερα από 100 θύματα. Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι τα εγκλήματα μίσους οφείλουν να τυγχάνουν μεγαλύτερης προσοχής από τα κοινά εγκλήματα, διότι επηρεάζουν ολόκληρες κοινότητες ανθρώπων, τραυματίζοντας την κοινωνική συνοχή. Επιπλέον, όσον αφορά στα θύματα per se, βιώνουν έναν πολλαπλό αποκλεισμό: αφενός η έλλειψη υποστηρικτικών δομών οδηγεί σε δευτερογενή θυματοποίηση, αφετέρου η αδυναμία πρόσβασης στο σύστημα δικαιοσύνης ακυρώνει την ίδια την έννοια της έννομης προστασίας.

Το  έργο συνέβαλε ενεργά στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς προσέφερε τις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες στα άτομα που είναι αποδέκτες της πιο οξείας μορφής διακρίσεων, των εγκλημάτων μίσους. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, οι συνεργαζόμενοι φορείς κατάφεραν να εντοπίσουν και να καταγράψουν περιστατικά εγκλημάτων μίσους σε ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια. Από τις καταγραφές αυτές αρκετά ήταν τα άτομα που έλαβαν υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Σκοπός του έργου ήταν να βελτιώσει την τραγικά ανεπαρκή πρόσβαση των θυμάτων εγκλημάτων μίσους σε ιατρικές, ψυχοκοινωνικές και νομικές υπηρεσίες, και να συνδράμει την πρόσβασή τους στο σύστημα δικαιοσύνης, ώστε να είναι σε θέση να ζητήσουν νομική επανόρθωση. Στόχος του, η παροχή ενός ολοκληρωμένου συστήματος αναγνώρισης, καταγραφής και αντιμετώπισης των ρατσιστικών εγκλημάτων, με δύο βασικούς στόχους: α) την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα θύματα εγκλημάτων μίσους μέσω ενός συστήματος παραπομπών για διερμηνεία, πρωτογενή ιατρική, ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη των θυμάτων, και β) μέσω των υπηρεσιών αυτών, την ανάδειξη των διοικητικών, θεσμικών και νομικών προβλημάτων και την διατύπωση σχετικών συστάσεων προς τις αρμόδιες αρχές. 

Κατά τη διάρκεια των 18 μηνών, το εν λόγω έργο ξεπέρασε τους στόχους του, καθώς οι φορείς που συμμετείχαν στην υλοποίηση του κατάφεραν να εντοπίσουν και να καταγράψουν 200 περιστατικά ρατσιστικών επιθέσεων και εγκλημάτων μίσους. Από τις 200 αυτές καταγραφές, 52 άτομα έλαβαν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δηλαδή συνοδεία, διερμηνεία, πρωτογενή ιατρική, ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη. Τέλος, κατά τη διάρκεια των 18 μηνών, εκδικάστηκαν ή ορίστηκε δικάσιμος για 14 υποθέσεις.

Share This Post