Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Προάσπιση δικαιωμάτων και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ
Διάρκεια έργου
19 μήνες (01/10/2014-30/04/2016)
Κόστος έργου
184.684 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
166,216 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://arsis.gr/

Δράσεις Ευαισθητοποίησης νέων στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των εκπαιδευτικών εγχειριδίων Compass και CompassitoΤο βασικό πρόβλημα στο οποίο σκόπευε να επιδράσει το πρόγραμμα είναι η υποστήριξη- τροφοδότηση των εκπαιδευτικών με συγκεκριμένα μέσα-εργαλεία-τεχνικές που θα λειτουργήσουν υποβοηθητικά στην επιδίωξη τους να συνδεθεί παιδαγωγικά το σχολείο με τη κοινωνία και στην δημιουργική επεξεργασία και αφομοίωση των σύγχρονων κοινωνικών μηνυμάτων- προβληματισμών από τον μαθητικό πληθυσμό, με βασικό άξονα τα ιδεώδη που εμπεριέχονται στην έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και προτάθηκε με σκοπό την προώθηση της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα στα σχολεία και σε μη τυπικά εκπαιδευτικά πλαίσια, με δεδομένο ότι η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο θα έπρεπε να καθίσταται προσβάσιμο σε όλους και σε όλες ανεξαιρέτως.

Το έργο κατάφερε να εκπαιδεύσει εκπαιδευτικούς και εθελοντές στη μεθοδολογία της εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, να πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό παρεμβάσεων σε σχολεία και στην κοινότητα και να εκδώσει στην Ελλάδα το υλικό του Συμβουλίου της Ευρώπης που θα αποτελεί βάση για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα τα επόμενα χρόνια.
Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε η έκδοση 1.600 εγχειριδίων Compasito για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η μετάφραση, επιμέλεια και έκδοση 3.000 αντιτύπων της αναθεωρημένης έκδοσης του Compass, η επαν-έκδοση 3.000 Συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Παιδιού και 4.000 ηλεκτρονικών αντιτύπων των τριών εκδόσεων. Το εγχειρίδιο Compass και οι 3 εκδόσεις σε ηλεκτρονική μορφή διανεμήθηκαν σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το έργο κατάφερε να πετύχει τους στόχους του και να προωθήσει την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα σε 2.800 ανθρώπους: σε 189 εκπαιδευτικούς και εθελοντές και 2.611 μαθητές/γονείς/και άτομα άλλων ειδικοτήτων. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν 8 σεμινάρια εκπαίδευσης στη χρήση των εγχειριδίων Compass και Compasito, με τη συμμετοχή 189 εκπαιδευτικών και εθελοντών/ντριών. Οι συμμετέχοντες ανέλαβαν την υλοποίηση δράσεων με τη χρήση των δύο εκπαιδευτικών εγχειριδίων compass και compasito σε σχολικές μονάδες και σε κέντρα νεολαίας απευθυνόμενοι σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες και άλλους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας. Αναλυτικότερα, τα δύο δίκτυα εκπαιδευτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, υλοποίησαν κατά τη διάρκεια του έργου 175 εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη συμμετοχή 2.611 μαθητών, γονέων, δικηγόρων, κοινωνικών λειτουργών.

Share This Post