Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών
Διάρκεια έργου
8 μήνες (09/2015 - 04/2016)
Κόστος έργου
46.623 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
41,961 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://volunteer4greece.gr/s/v4g/

Ανάπτυξη δομών και διαδικασιών σχετικών με τον εθελοντισμό για τους ΜΚΟ σε όλη την Ελλάδα
Ο σχεδιασμός του χρηματοδοτούμενου έργου βασίστηκε στα αποτελέσματα έρευνας της HumanGrid (2012) που καταδεικνύουν ότι το 52% των Ελλήνων δεν εμπιστεύονται τις εθελοντικές οργανώσεις, ενώ το 40% αυτών θεωρούν ότι οι οργανώσεις εξυπηρετούν «άλλους σκοπούς». Ταυτόχρονα, προκύπτει ότι το 63% των Ελλήνων δεν έχει ποτέ λάβει μέρος σε εθελοντική δράση κοινωνικής ευθύνης. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, το έργο περιελάμβανε ένα σύνολο δράσεων, με στόχο την ενίσχυση της κουλτούρας του εθελοντισμού και μέσω της συνεργασίας όλων των δυναμικών μερών της κοινωνίας: ΜΚΟ – εθελοντές – εταιρείες, την παρουσίαση του σπουδαίου έργου των ΜΚΟ.

Το σύνολο των δράσεων υποστήριξε την παρουσίαση του έργου και την ενδυνάμωση των ΜΚΟ και των σχέσεων τους με εθελοντές και εταιρείες, τόσο με την εύρεση και αξιοποίηση κατάλληλων εθελοντών, όσο και με την κατάρτιση των στελεχών τους και την εμπλοκή τους σε συνέργειες με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Κατά την περίοδο Σεπτέμβριος 2015-Απρίλιος 2016 πραγματοποιήθηκαν (επιγραμματικά) α)Ανάρτηση 712 εθελοντικών θέσεων εργασίας για τις ανάγκες των ΜΚΟ της χώρας μας. Στον αριθμό αυτό εθελοντικών θέσεων αντιστοιχήθηκαν 1.780 εθελοντές, αφού πολλές οργανώσεις καλύπτουν με περισσότερους από έναν εθελοντές τις ανάγκες τους, β) Διοργάνωση έξι (6) 8ωρων σεμιναρίων εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με 194 συμμετέχοντες-εργαζομένους σε ΜΚΟ της χώρας, γ) Διοργάνωση της Διεθνούς Ημερίδας «Volunteer Engagement», με εισηγητές εκπροσώπους ΜΚΟ από όλο τον κόσμο και με τη συμμετοχή 102 εκπροσώπων ΜΚΟ της Ελλάδας. Στόχοι της ημερίδας ήταν: η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την εφαρμογή εθελοντικών προγραμμάτων, η παρουσίαση καλών πρακτικών καθώς και η παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης του εθελοντισμού παγκοσμίως, δ) Σχεδιασμός και υλοποίηση πέντε (5) εταιρικών εθελοντιών προγραμμάτων, με τη συμμετοχή 63 εργαζομένων από εταιρίες σε συνεργασία με πέντε (5) ΜΚΟ, ε) Παραγωγή του ψηφιακού βιβλίου με θέμα «Διαχείριση εθελοντών σε 13 βήματα» με συγγραφέα τον Γερ.Κουβαρά, διευθυντή της Action Aid Hellas (διαθέσιμο δωρεάν στο https://blog.volunteer4greece.gr/ - ελληνικά, αγγλικά), στ) Το έργο ξεπέρασε κατά περίπτωσης τους στόχους του, ενώ τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την ανάγκη των ΜΚΟ για εκπαίδευση και κατάρτιση. Παράλληλα, ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα των συμμετοχών των εργαζόμενων σε ιδιωτικές εταιρείες, για περαιτέρω επένδυση χρόνου και προσπαθειών ώστε να γίνει η εθελοντική συμμετοχή μέρος της εταιρικής κουλτούρας στην Ελλάδα.

Share This Post