Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών
Διάρκεια έργου
10 μήνες (04/2015-01/2016)
Κόστος έργου
77.219 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
69,497 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.euracademy.org/

MKO του Αγροτικού χώρου: Καταλύτες Κοινωνικής Συνοχής και Βιώσιμης ΑνάπτυξηΗ σημασία της δράσης των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και ο αναπτυξιακός τους ρόλος συχνά υποβαθμίζεται στη χώρα μας. Ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, μακριά από τα αστικά κέντρα και τα δίκτυα υποστήριξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που υφίστανται και λειτουργούν εκεί, οι κρατικές δομές αδυνατούν να προσφέρουν ποιοτικές και στοχευμένες υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας. Στις περιοχές αυτές ο ρόλος των ΜΚΟ αποκτά βαρύνουσα σημασία καθώς καλούνται να καλύψουν τα κενά που συχνά δημιουργούνται. Για να είναι σε θέση να αναλάβουν το ρόλο αυτό, και να ενεργοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν ανάγκη από οργανωτική ενδυνάμωση (capacity building) και δικτύωση.

Σκοπός του έργου που υλοποίησε το EURACADEMY ASSOCIATION ήταν η οργανωτική ενδυνάμωση (capacity building) και η ενίσχυση της δικτύωσης των ελληνικών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό χώρο, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος τους ως πυλώνες μιας ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αγροτικού χώρου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον τομέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης μειονεκτικών ομάδων του αγροτικού χώρου, και κυρίως μετανάστες-πρόσφυγες. Πρόσθετος σκοπός του έργου ήταν και η ενίσχυση των δομικών ικανοτήτων του Euracademy μέσω της κατάρτισης ενός business & communication plan και κατασκευής του νέου ιστοτόπου του.

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

Πραγματοποιήθηκε έρευνα για τον προσδιορισμό των αναγκών ενδυνάμωσης (capacity building) των ΜΚΟ του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα. Διοργανώθηκε μια 8-ήμερη Θερινή Ακαδημία με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και τη μάθηση μεταξύ Ελληνικών ΜΚΟ και εκπροσώπων ΜΚΟ και ειδικών ομιλητών από την Ελλάδα και άλλες χώρες. Εκπονήθηκε το «Εγχειρίδιο Οργανωτικής Ενδυνάμωσης για ΜΚΟ για την προώθηση της ένταξης μεταναστών και προσφύγων σε αγροτικές περιοχές» που είναι διαθέσιμο δωρεάν στον ιστότοπο της Euracademy, www.euracademy.org

Το έργο πέτυχε τους στόχους του, δημοσιεύοντας την Έκθεση Πορισμάτων της έρευνας αναγκών ενδυνάμωσης μεταξύ 23 ελληνικών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα ενσωμάτωσης μεταναστών-προσφύγων σε αγροτικές περιοχές, πραγματοποιώντας δράσεις εκπαίδευσης και δικτύωσης με 40 συμμετέχοντες, και τέλος δημοσιεύοντας ένα Εγχειρίδιο σαν εργαλείο ενδυνάμωσης στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων.

Share This Post