Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Προάσπιση δικαιωμάτων και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ
Διάρκεια έργου
18 μήνες (01/10/2014- 31/12/2015)
Κόστος έργου
55.020 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
49.518 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://positivevoice.gr/

O HIV στη δημόσια σφαίρα: Αλλάζοντας αντιλήψεις- προασπίζοντας δικαιώματα

Το έργο αφορά στη δημιουργία μιας πλατφόρμας/ δικτύου για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων που ζουν με HIV / AIDS στην Ελλάδα. Σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού και των βασικών διαμορφωτών της κοινής γνώμης (δημοσιογράφων και κυβερνητικών αξιωματούχων) για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με HIV / AIDS, προκειμένου να βελτιωθούν οι πολιτικές που τους αφορούν στην Ελλάδα. Η πλατφόρμα στοχεύει επίσης στην βελτίωση της συνεργασίας των τριών οργανισμών που ασχολούνται με το HIV / AIDS στην Ελλάδα (Θετική Φωνή, Κέντρο Ζωής και PRAKSIS), οι οποίοι αποτελούν και τους εταίρους του έργου. Το έργο περιλαμβάνει ένα σύστημα παρακολούθησης και παρέμβασης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την επικοινωνία με τις κρατικές υπηρεσίες και τους δημόσιους φορείς που εμπλέκονται στις πολιτικές που σχετίζονται με τον ιό HIV στην Ελλάδα, και τέλος την κατάρτιση μέσω σεμιναρίων-εργαστηρίων των βασικών διαμορφωτών της κοινής γνώμης, προκειμένου να ενισχυθεί η ενημέρωση και να αλλάξει η στάση τους απέναντι στο θέμα.

Share This Post