Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών
Διάρκεια έργου
12 μήνες (05/2015-04/2016)
Κόστος έργου
55.809,27 €
Τοποθεσία οργανισμού
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
50.228,37 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.sfe-epath.com/sfeepathnew/

Σύμπραξη Νέων & Κοινωνίας των Πολιτών Εν Δράση

Το έργο αφορά την παρακολούθηση, καταγραφή και διάδοση των καλών πρακτικών και της  τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Περιλαμβάνει επίσης τη διάδοση των δεξιοτήτων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και υπηρεσιών των ΜΚΟ, των τοπικών φορέων, των ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας των πολιτών, με επίκεντρο την πρόληψη και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών και των νέων μη προνομιούχων κοινωνικών ομάδων, των νέων με παραβατική συμπεριφορά και των νέων που διατρέχουν κίνδυνο παραβατικότητας.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων που αφορούν τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου για την πρόληψη και τη διαχείριση της παραβατικότητας των ανηλίκων από την ενεργό συμμετοχή των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών.

Share This Post