Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών
Διάρκεια έργου
9 μήνες (05/2015-06/2015 & 09/2015-04/2016)
Κόστος έργου
42.727,28 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
38. 454,55 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.merimna.org.gr/

Μέριμνα για Αποτελεσματικότητα, Βιωσιμότητα, Συμμετοχή και Διαφάνεια

Το έργο έχει στόχο να ενδυναμώσει τις δομές και τις ικανότητες της "Μέριμνας" και της οργάνωσης "Φίλοι της Μέριμνας" επιδιώκοντας την  διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης της οργάνωσης μέσω της ανάπτυξης στρατηγικής εξεύρεσης πόρων και δημιουργίας των κατάλληλων εργαλείων, και την αύξηση του αριθμού των εθελοντών καθώς και την εξασφάλιση της συνεπούς συμμετοχής τους στις δραστηριότητες των οργανώσεων. Αυτό θα επιτευχθεί  μέσω της στοχευμένης προσέλκυσης με την προβολή και προώθηση της αναγνωρισιμότητας των υπηρεσιών της "ΜΕΡΙΜΝΑΣ" και κυρίως μέσω της προτυποποίησης της διαχείρισης και της κατάρτισης των εθελοντών. Το έργο στοχεύει επίσης στη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας /συνεργασίας με τον εταίρο «Φίλοι της Μέριμνας» για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια μέσω της ανάπτυξης "Κανόνων Λειτουργίας και Σχεδίου Δράσης". Τέλος,η ενίσχυση και η διεύρυνση του δικτύου συνεργατών της ΜΕΡΙΜΝΑΣ, εντός και εκτός Ελλάδας, με στόχο την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και την εξεύρεση νέων πόρων, αποτελούν μέρος του έργου. 

Share This Post