Δράσεις Ευαισθητοποίησης νέων στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των εκπαιδευτικών εγχειριδίων Compass και Compassito

Διάρκεια έργου: 19 μήνες (01/10/2014-30/04/2016)
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Προάσπιση δικαιωμάτων και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ