Αναπτυξη μηχανισμού υποστήριξης για τη συνηγορία και αυτοσυνηγορία ατόμων με νοητική στέρηση  

Διάρκεια έργου: 6 μήνες (15/5/2015 -15/11/2015)
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων