Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών
Διάρκεια έργου
7 μήνες (10/2015-04/2016)
Κόστος έργου
55.363,56 €
Τοποθεσία οργανισμού
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
49.827,2 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.callisto.gr/

Δέκα χρόνια ΚΑΛΛΙΣΤΩ: Ενδυνάμωση Δομών & Εφαρμογή Αρχών Λογοδοσίας

Το έργο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση δομών, ανάπτυξη ικανοτήτων και οργανωτική υποστήριξη του φορέα υλοποίησης, για την έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της Χάρτας Διαφάνειας και Λογοδοσίας των Διεθνών ΜΚΟ: περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός πλαισίου αρχών και την εκπόνηση της στρατηγικής της "ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ" για την πενταετία 2016-2020, τη δημιουργία και εφαρμογή εγχειριδίων λειτουργίας-λογοδοσίας, τον δημόσιο απολογισμό της  "ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ" για τα δέκα χρόνια δράσης της, τη δημιουργία και την αρχική λειτουργία τμήματος εξεύρεσης χρηματικών πόρων. Θα δημιουργηθεί επίσης μία "Ομάδα Νομικής Βοήθειας" για στήριξη παρεμβάσεων περιβαλλοντικών ΜΚΟ στη Βόρεια Ελλάδα, με τη συμμετοχή εθελοντών και τη συνεργασία της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία. Τέλος θα  γίνει μεταφορά καλών πρακτικών και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας μεταξύ ΠΜΚΟ. Επίσης, θα διενεργηθούν σεμινάρια κατάρτισης στελεχών ΜΚΟ στη Βόρεια Ελλάδα, σε θέματα επικοινωνίας.

Share This Post