Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Προάσπιση δικαιωμάτων και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ
Διάρκεια έργου
19 μήνες (01/10/2014-30/04/2016)
Κόστος έργου
191.314 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
172.182 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://arsis.gr/

Δράσεις Ευαισθητοποίησης νέων στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των εκπαιδευτικών εγχειριδίων Compass και Compassito

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση της ιδέας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους νέους και ιδίως στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πραγματοποίηση του στόχου αυτού επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση και προώθηση των δύο καινοτόμων μεθοδολογικών οδηγών εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα που δημιούργησε το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Compass και το Compasito. Συγκεκριμένα, στις δράσεις του έργου περιλαμβάνονται η δημιουργία της ηλεκτρονικής και έντυπης έκδοσης των εγχειριδίων στα ελληνικά, η οργάνωση 4 σεμιναρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτών και 4 σεμιναρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, δύο στην Αθήνα και δύο στη Θεσσαλονίκη. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί, με τη βοήθεια εξειδικευμένων ομάδων εργασίας, θα διοργανώσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στα σχολεία τους. Παράλληλα θα υλοποιούνται σε τακτική βάση δράσεις ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχολεία και άλλους χώρους. Τέλος θα πραγματοποιηθούν 2 δημόσιες παρουσιάσεις του προγράμματος, των εγχειριδίων και των εργασιών των μαθητών. Για το έργο αυτό, η ΑΡΣΙΣ συνεργάζεται με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ στην Κύπρο.

Share This Post