Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής – ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Υλοποίηση σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές

Διάρκεια έργου: 18 μήνες (31/10/2014 - 31/04/2016)
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Αύξηση Παροχών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες

ARTABILITY - Δημιουργία Υπηρεσίας Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων για την Κοινωνική Ένταξη Ατόμων με και χωρίς Αναπηρίες όλων των Ηλικιών

Διάρκεια έργου: 19 μήνες (10/10/2014 - 31/04/2016)
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Αύξηση Παροχών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες