Αναπτυξη μηχανισμού υποστήριξης για τη συνηγορία και αυτοσυνηγορία ατόμων με νοητική στέρηση  

Διάρκεια έργου: 6 μήνες (15/5/2015-15/11/2015)
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ενδυνάμωση του διαπολιτισμικού διαλόγου και ενίσχυση των κοινοτήτων Υπηκόων Τρίτων Χωρών για την προάσπιση και άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους

Διάρκεια έργου: 12 μήνες (05/15-04/16)
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

React:   Καταγραφή - Παρέμβαση - Αντιμετώπιση διακρίσεων - Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων    

Διάρκεια έργου: 12 μήνες (5/15-4/16)
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων