Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την ...