ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Στόχος της συγκεκριμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πρόσκληση αφορά στην προαγωγή των δημοκρατικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά και δίδει ιδιαίτερη σημασία στην προαγωγή των μειονοτικών δικαιωμάτων, ειδικότερα των δικαιωμάτων των Ρομά. Επίσης, στα δικαιώματα των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, στην αντιμετώπιση του ρατσισμού και των εγκλημάτων μίσους, στην προαγωγή της ισότητας μεταξύ των φύλων και της καταπολέμησης της έμφυλης βίας, όπως και της διακίνησης ανθρώπων.  Ενδεικτικά, μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης, οι ΜΚΟ μπορούν να αναπτύξουν δράσεις ενίσχυσης της έννοιας του ενεργού πολίτη και της συμμετοχικής δημοκρατίας, δράσεις προάσπισης δικαιωμάτων, εποπτείας, ελέγχου και παρακολούθησης, να προωθήσουν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θέματα της πρόσκλησης, να υλοποιήσουν δράσεις που ενισχύουν τον διαπολιτισμικό διάλογο, να συμμετάσχουν στη χάραξη πολιτικής και σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, να ενδυναμώσουν τις δομές τους, και να αναπτύξουν δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως και να αναλάβουν πολιτιστικές πρωτοβουλίες αναφορικά με τα θέματα της πρόσκλησης.  

Συνολικό διαθέσιμο ποσό: 1.900.000 ευρώ
Ημερομηνία ανακοίνωσης πρόσκλησης: 22 Σεπτεμβρίου 2014

Share This Post