Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ για τις ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε Όλοι Πολίτες», ανακοίνωσε συνολικά τέσσερις προσκλήσεις ενδιαφέροντος για την προώθηση των διμερών σχέσεων μεταξύ ελληνικών ΜΚΟ και φορέων από τις δωρήτριες χώρες (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΜΕΤΡΟ (Α) - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 
 
Η  πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμπίπτει στο μέτρο (α), γνωστό ως “seed money” («αρχικό κεφάλαιο για συνεργασίες»), και αφορά την ανάπτυξη έργων συνεργασίας εν όψει του πρώτου γύρου των προσκλήσεων των εξής προσδοκώμενων αποτελεσμάτων (expected outcomes)  του Προγράμματος:

- Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
- Προάσπιση δικαιωμάτων (Advocacy) και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι ήταν (α) ελληνικές ΜΚΟ, που επιδιώκουν να γίνουν φορείς υλοποίησης Έργων και (β) φορείς από τις δωρήτριες χώρες (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν), που επιδιώκουν να λειτουργήσουν ως εταίροι φορέων υλοποίησης Έργων.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ήταν η 28η Φεβρουαρίου 2014, και ώρα 6μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδας).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΜΕΤΡΟ (Α) - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 

Η  δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμπίπτει στο μέτρο (α), γνωστό ως “seed money” («αρχικό κεφάλαιο για συνεργασίες»), και αφορά την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ελληνικών ΜΚΟ αφενός και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες αφετέρου, για την υποβολή κοινών προτάσεων εν όψει των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα εξής προσδοκώμενα αποτελέσματα (expected outcomes)  του Προγράμματος:

- Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
- Ενδυνάμωση  των δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων (capacity building) των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ήταν η 31η Οκτωβρίου 2014, και ώρα 6 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδας).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΜΕΤΡΟ (B) - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1

Ο σκοπός της συγκεκριμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η ανάπτυξη διμερών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του μέτρου (β), το οποίο αφορά στη δικτύωση, ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, τεχνολογίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ φορέων υλοποίησης έργων του Προγράμματος αφενός και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες αφετέρου.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι οι φορείς υλοποίησης έργων του Προγράμματος, οι οποίοι έχουν επιλεγεί για επιχορήγηση υπό τα εξής προσδοκώμενα αποτελέσματα:

- Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
- Προάσπιση δικαιωμάτων και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ

Το μέτρο (β) παρέχει επιπλέον χρηματοδότηση πέρα και πάνω από τον προϋπολογισμό του έργου, που έχει επιλεγεί για επιχορήγηση.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής των συμβάσεων στο πλαίσιο των δύο πρώτων προσκλήσεων για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του Προγράμματος, και θα ολοκληρωθεί δύο μήνες πριν από τη λήξη υλοποίησης του εκάστοτε εγκεκριμένου από το Πρόγραμμα έργου και το αργότερο στις 29 Φεβρουαρίου 2016 (η επιχορήγηση θα είναι διαθέσιμη μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού). 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΜΕΤΡΟ (B) - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2

Ο σκοπός της συγκεκριμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ήταν η ανάπτυξη διμερών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του μέτρου (β), το οποίο αφορά στη δικτύωση, ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, τεχνολογίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ φορέων υλοποίησης έργων του Προγράμματος αφενός και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες αφετέρου.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι οι φορείς υλοποίησης έργων του Προγράμματος, οι οποίοι έχουν επιλεγεί για επιχορήγηση υπό τα εξής προσδοκώμενα αποτελέσματα:

- Προαγωγή των Δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
- Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών. 

Το μέτρο (β) παρέχει επιπλέον χρηματοδότηση πέρα και πάνω από τον προϋπολογισμό του έργου, που έχει επιλεγεί για επιχορήγηση.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής των συμβάσεων στο πλαίσιο των δύο πρώτων προσκλήσεων για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του Προγράμματος, και ολοκληρώθηκε δύο μήνες πριν από τη λήξη υλοποίησης του εκάστοτε εγκεκριμένου από το Πρόγραμμα έργου και το αργότερο στις 29 Φεβρουαρίου 2016 (η επιχορήγηση θα είναι διαθέσιμη μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού). 

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Μέτρο (β)
 
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ για τις ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε Όλοι Πολίτες», ανακοινώνει την τρίτη ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη διμερών πρωτοβουλιών του μέτρου (β) μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που έχουν έδρα στην Ελλάδα και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία). Διεθνείς οργανισμοί μπορούν επίσης να συμμετέχουν συμπληρωματικώς σε μία διμερή πρωτοβουλία. Το συνολικό διαθέσιμο ποσό ανέρχεται στις 110.100 ευρώ. 

Οι διμερείς πρωτοβουλίες του μέτρου (β) έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τη δικτύωση, ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, τεχνολογίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ  μη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν έδρα στην Ελλάδα και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες και διεθνών οργανισμών.  

Επιλέξιμοι υποψήφιοι που δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση επιχορήγησης διμερών σχέσεων μέτρου (β) είναι ΜΚΟ με νομική υπόσταση στην Ελλάδα, οι οποίες εμπίπτουν στον εξής ορισμό:   
«Μη κερδοσκοπικές εθελοντικές οργανώσεις που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα, με μη εμπορικό σκοπό, ανεξάρτητες από την τοπική, περιφερειακή και κεντρική κρατική - κυβερνητική διοίκηση, δημόσιους οργανισμούς, πολιτικά κόμματα και εμπορικούς οργανισμούς. Θρησκευτικές οργανώσεις και πολιτικά κόμματα δεν θεωρούνται ΜΚΟ».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έληξε στις 15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 6μμ (ώρα Ελλάδος). 

Για περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα, πατήστε εδώ  

 

 
 
 
 

Share This Post