Προάσπιση δικαιωμάτων (advocacy) και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ

Στόχος της συγκεκριμένης πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η ενίσχυση προγραμμάτων που αφορούν την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών και την τόνωση του εποπτικού ρόλου των μη κυβερνητικών οργανώσεων έναντι των τοπικών, περιφερειακών και κρατικών αρχών. Μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης ενδιαφέροντος, θα υποστηριχτούν προγράμματα τα οποία προωθούν τις αρχές της δημοκρατίας, διαφάνειας και ορθής διακυβέρνησης, ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αυξάνουν την επιρροή των ΜΚΟ στην ελληνική κοινωνία, προωθούν τα δικαιώματα ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ενισχύουν την κοινωνία των πολιτών στο σύνολό της.

Διαθέσιμη Χρηματοδότηση: € 775.350

Ημερομηνία ανακοίνωσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος:  22 Ιανουαρίου, 2014

 

Share This Post