Γενικές Ερωτήσεις για το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ

Πατήστε στην ερώτηση για να δείτε την απάντηση


Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία διαθέτουν €1.79 δισεκατομμύρια σε 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), τα οποία βρίσκονται στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη, για την περίοδο 2009 έως 2014. Τα προγράμματα και τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2016.

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία έχουν ισότιμη συμμετοχή με τα κράτη-μέλη της ΕΕ στη εσωτερική αγορά μέσω της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), με την οποία δεσμεύονται να βοηθήσουν στη μείωση των ανισοτήτων και στην ανάπτυξη της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Τα δικαιούχα κράτη είναι τα 12 νέα κράτη-μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ από το 2004, καθώς και η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Οι βασικοί τομείς υποστήριξης περιλαμβάνουν την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή, την έρευνα και τη χορήγηση υποτροφιών, την κοινωνία των πολιτών, την υγεία και τα παιδιά, την ισότητα των φύλων, την προάσπιση της δικαιοσύνης και την πολιτιστική κληρονομιά. 

Οι δικαιούχοι είναι τοπικοί, νομαρχιακοί και εθνικοί φορείς, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, μαθητές, δάσκαλοι και ερευνητές, μη-κυβερνητικές οργανώσεις, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.  

Γενικές Ερωτήσεις για το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες»

Πατήστε στην ερώτηση για να δείτε την απάντηση


Ο βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στη χώρα μας και η μεγιστοποίηση της συνεισφοράς της στους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Οι ελληνικές ΜΚΟ μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση, ανταποκρινόμενες στις παρακάτω προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 • Προάσπιση δικαιωμάτων (advocacy) και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ
 • Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
 • Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Ενδυνάμωση των δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ (capacity building) και προώθηση ενός ευνοϊκού πλαισίου για την κοινωνία των πολιτών
Ξεχωριστό ποσό διατίθεται για τη χρηματοδότηση δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ ελληνικών ΜΚΟ και ΜΚΟ των δωρητριών-χωρών. 

Οι επιλέξιμοι αιτούντες είναι μη-κυβερνητικοί οργανισμοί (ΜΚΟ) με νομική υπόσταση στην Ελλάδα, οι οποίοι εμπίπτουν στον παρακάτω ορισμό: «Μη-κερδοσκοπικοί εθελοντικοί οργανισμοί, που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν σκοπό μη–εμπορικό, και οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από την τοπική, περιφερειακή και κεντρική διοίκηση, από δημόσιους οργανισμούς, πολιτικά κόμματα και εμπορικούς οργανισμούς».
Θρησκευτικά ιδρύματα, πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εμπορικοί σύνδεσμοι, επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις εργοδοτών ΔΕΝ θεωρούνται ΜΚΟ και συνεπώς δεν είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση. 

Οι ΜΚΟ θα υποστηριχθούν στην υλοποίηση των παρακάτω δράσεων / έργων:

 • Δραστηριότητες ανάπτυξης δομών, ενδυνάμωσης ικανοτήτων και οργανωτικής υποστήριξης σε ΜΚΟ
 • Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
 • Δραστηριότητες που ενισχύουν το διαπολιτισμικό διάλογο
 • Δραστηριότητες αμοιβαίας εκμάθησης και διάδοσης γνώσης
 • Εκπαιδευτικές δράσεις
 • Δράσεις δικτύωσης και δημιουργίας συμμαχιών
 • Παροχή βασικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
 • Προάσπιση δικαιωμάτων, συνηγορία, εποπτικός ρόλος
 • Συμμετοχή στη χάραξη πολιτικής και σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων
 • Πολιτιστικές πρωτοβουλίες για την προώθηση των στόχων του Προγράμματος
Η λίστα δεν είναι εξαντλητική. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανατρέχουν στο κείμενο της κάθε πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια πιο λεπτομερή λίστα των επιλέξιμων δράσεων. 

Αιτήσεις για χρηματοδότηση γίνονται δεκτές εντός των προθεσμιών που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Ημερομηνία Δημοσίευσης Ημερομηνία Λήξης
Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
 
22 Ιανουαρίου 2014 22 Μαρτίου 2014
Προάσπιση δικαιωμάτων (advocacy) και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ 22 Ιανουαρίου 2014 22 Μαρτίου 2014
Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σεπτέμβριος 2014 Νοέμβριος 2014
Ενδυνάμωση των δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ (capacity building) και προώθηση ενός ευνοϊκού πλαισίου για την κοινωνία των πολιτών Σεπτέμβριος 2014 Νοέμβριος 2014
 

Το ύψος της χρηματοδότησης είναι από €10.000 έως 50.000 για μικρά έργα και από €50.001 έως 250.000 για μεγάλα έργα.
Ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνολικού ποσού της κάθε πρόσκλησης ενδιαφέροντος προορίζεται για οργανισμούς ή/και προγράμματα που ωφελούν παιδιά και νέους.
Το ποσό που αιτείται ο κάθε οργανισμός θα πρέπει να είναι επακριβώς καθορισμένο και δικαιολογημένο. Τροποποιήσεις μετά την υποβολή της αίτησης δεν γίνονται δεκτές και μερική χρηματοδότηση δεν είναι εφικτή.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα ποσά που διατίθενται σε επιλέξιμες ΜΚΟ ανά πρόσκληση ενδιαφέροντος:
 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Ποσό
Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες € 2.785.000 Μικρά Έργα:
€10.000 – 50.000
 
Μεγάλα Έργα:
€50.001–250.000
Προάσπιση δικαιωμάτων (advocacy) και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ € 775.350 Μικρά Έργα:
€10.000 – 50.000
 
Μεγάλα Έργα:
€50.001–250.000
Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  € 1.900.000 Μικρά Έργα:
€10.000 – 50.000
 
Μεγάλα Έργα:
€50.001–250.000
Ενδυνάμωση των δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ (capacity building) και προώθηση ενός ευνοϊκού πλαισίου για την κοινωνία των πολιτών € 725.350 Μικρά Έργα:
€10.000 – 50.000
 
Μεγάλα Έργα:
€50.001–250.000
 

Τα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός της ελληνικής επικράτειας, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Ιδιαιτέρως ενθαρρύνονται να υποβάλλουν προτάσεις υποψήφιοι που πρόκειται να υλοποιήσουν έργα σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Όλες οι ΜΚΟ που θα λάβουν χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες  ενδυνάμωσης δομών και ανάπτυξης ικανοτήτων του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Κάθε οργανισμός θα αξιολογηθεί ξεχωριστά, ώστε να προσδιοριστεί το επίπεδο δομών και ικανοτήτων καθώς και οι ανάγκες του. Στη συνέχεια, θα αναπτυχθεί μια ειδικά προσαρμοσμένη για κάθε οργανισμό προσέγγιση, ώστε να ενδυναμωθούν οι δομές και οι ικανότητες που διαθέτει και, επομένως, να ενισχυθεί η απόδοση και η αποτελεσματικότητά του. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί, συνεπώς, θα ωφεληθούν άμεσα από την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών οργανωτικής ανάπτυξης (Organisational Development Consulting), καθώς και από τη συμμετοχή τους σε ποικίλα εκπαιδευτικά σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις, με σκοπό τη δικτύωση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των οργανισμών.