Ο σκοπός αυτής της πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η ενδυνάμωση των δομών και η ανάπτυξη των ικανοτήτων (capacity building) των ΜΚΟ και η προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των ...

Στόχος της συγκεκριμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πρόσκληση αφορά στην προαγωγή των ...