Στην ενότητα αυτή θα αναρτώνται όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος, με λεπτομερή αναφορά στις προϋποθέσεις, τα προαπαιτούμενα και το χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο οι ενδιαφερόμενες ΜΚΟ θα μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους προς χρηματοδότηση.