Διμερείς Σχέσεις

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε Όλοι Πολίτες», χρηματικό ποσό ύψους €110.100 πρόκειται να διατεθεί για την ανάπτυξη και ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των Δωρητριών χωρών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).

Η ανάπτυξη διμερών σχέσεων στοχεύει, ειδικότερα:
  • στη διεύρυνση του βαθμού συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών αυτών
  • στην επίτευξη κοινών αποτελεσμάτων
  • στη διάδοση της γνώσης και της αμοιβαίας κατανόησης
Η διμερής συνεργασία μπορεί να αναπτυχθεί στη βάση διμερών πρωτοβουλιών με δύο τρόπους (μέτρα):

1. Το Μέτρο (α), γνωστό ως “seed money” («αρχικό κεφάλαιο για συνεργασίες»), που αφορά στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ελληνικών ΜΚΟ αφενός και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες αφετέρου, για την υποβολή κοινών προτάσεων εν όψει των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα (expected outcomes) του Προγράμματος. Επιλέξιμοι φορείς που μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση είναι α) ελληνικές ΜΚΟ και β) φορείς (ιδιωτικοί ή δημόσιοι, εμπορικοί ή μη, όπως επίσης ΜΚΟ),  οι οποίοι έχουν έδρα στις Δωρήτριες χώρες.

2. Το Μέτρο (β) που αφορά στην δικτύωση, ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, τεχνολογίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ φορέων υλοποίησης έργων στην Ελλάδα και φορέων που προέρχονται από τις Δωρήτριες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, θα είναι διαθέσιμη επιπλέον επιχορήγηση για δράσεις πέρα και πάνω από τον προϋπολογισμό του έργου, όπως συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια ή εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία. Επιλέξιμοι φορείς που μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση είναι ελληνικές ΜΚΟ που έχουν επιλεγεί ως φορείς υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε τις  Οδηγίες για την Επιχορήγηση Διμερών Σχέσεων