Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου, 2015


Προς τους Φορείς Υλοποίησης Έργων του Προγράμματος ΜΚΟ στην Ελλάδα - «Είμαστε όλοι Πολίτες»
 
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για τις Μη  Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Ελλάδα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» - «Είμαστε όλοι Πολίτες», με την παρούσα ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για πρόσθετες δράσεις των έργων που ήδη υλοποιούνται από φορείς υλοποίησης έργων και επιχορηγούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος.
 
Το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» (συνολικού προϋπολογισμού € 7,34 εκατομμύρια ευρώ) είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα για την περίοδο 2009 - 2014, μέσω του οποίου οι δωρήτριες χώρες, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, επιδιώκουν να συμβάλουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στις χώρες του ΕΟΧ. Στόχοι του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών και η μεγιστοποίηση της συνεισφοράς των ΜΚΟ στους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ένας από τους στόχους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ για την περίοδο 2009 - 2014 είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ ελληνικών ΜΚΟ και φορέων που προέρχονται από τις Δωρήτριες χώρες, με στόχο την επίτευξη συνεργασιών και κοινών δράσεων, ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών.
 
Επίσης, το Πρόγραμμα εστιάζει σε και ενθαρρύνει έργα που σχετίζονται με τα θέματα οριζοντίου ενδιαφέροντος, όπως η ρητορική μίσους, η αδιαλλαξία, τα εγκλήματα μίσους, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, η ομοφοβία, ο αντισημιτισμός, η ανοχή και η διαπολιτισμική κατανόηση, οι Ρομά, η σεξουαλική παρενόχληση, η βία κατά των γυναικών και η διακίνηση ανθρώπων. Προσδοκάται ότι οι προς επιχορήγηση πρόσθετες δράσεις θα συμβάλλουν ενεργά στη βελτίωση σχετικά με τα θέματα οριζοντίου ενδιαφέροντος.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα αφορούν πρόσθετες δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των έργων που ήδη επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» και τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Με τις προτεινόμενες πρόσθετες δράσεις τους, οι φορείς υλοποίησης έργων θα πρέπει να αποσκοπούν να ενισχύσουν την επίτευξη των στόχων των έργων που υλοποιούν,  στο πλαίσιο των οποίων θα λάβουν την πρόσθετη επιχορήγηση. «Πρόσθετες δράσεις», όπως ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, είναι δραστηριότητες ή ενέργειες, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στη σύμβαση επιχορήγησης έργου και η υλοποίηση των οποίων αντιστοιχεί σε πρόσθετα μετρήσιμα αποτελέσματα και παραδοτέα. Δράσεις που είχαν αρχικά προβλεφθεί στη σύμβαση επιχορήγησης έργου, αλλά δεν υλοποιούνται (για παράδειγμα λόγω λανθασμένων υπολογισμών ή αυξημένου κόστους) δεν είναι επιλέξιμες για πρόσθετη επιχορήγηση. Οι προτεινόμενες πρόσθετες δράσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν δράσεις που έχουν ήδη εγκριθεί και περιλαμβάνονται στη σύμβαση επιχορήγησης έργου.
 
Οι προτάσεις που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να συμμορφώνονται με τις σχετικές «Οδηγίες για πρόσθετες δράσεις» και με τους στόχους του επιχορηγούμενου έργου, όπως αυτοί καθορίζονται στη σύμβαση επιχορήγησης έργου. Η διαθέσιμη πρόσθετη επιχορήγηση θα διατεθεί σε πρόσθετες δράσεις που προτείνονται από τους φορείς υλοποίησης έργων μέσω μιας διαφανούς διαδικασίας επιλογής. 

Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων για πρόσθετες δράσεις λήγει την 22α  Ιανουαρίου 2016 και ώρα 18:00’.

Η απόφαση θα κοινοποιηθεί στους αιτούντες μέχρι την 22α Φεβρουαρίου 2016.
 
Διαδικασία υποβολής προτάσεων 

Για κάθε ήδη υλοποιούμενο έργο μπορεί να υποβληθεί μόνο μία πρόταση πρόσθετων δράσεων.
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το έντυπο της αίτησης, του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος, μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος: http://www.weareallcitizens.gr/apply/application-form.html σύμφωνα με τις σχετικές «Οδηγίες για πρόσθετες δράσεις».
 
Μόνο πλήρεις αιτήσεις θα ληφθούν υπόψιν προς αξιολόγηση. 

Κατεβάστε ολόκληρη την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις πρόσθετες δράσεις σε μορφή pdf: https://goo.gl/Vd0biM

Κατεβάστε τις οδηγίες για την υποβολή προτάσεων για τις πρόσθετες δράσεις σε μορφή pdf: https://goo.gl/pId0EU

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης πρόσθετων δράσεων και τη φόρμα προϋπολογισμού: http://www.weareallcitizens.gr/gallery.html

Share This Post