Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε Όλοι Πολίτες» που χρηματοδοτείται από τον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) με στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας, προκηρύσσει μία (1) θέση πρακτικής άσκησης διάρκειας έξι μηνών για υποψήφιους που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση του χώρου των Μ.Κ.Ο. (Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων) και εμπειρία στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος. Η πρακτική άσκηση θα αρχίσει τη 2α Φεβρουαρίου 2015.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι πτυχίων του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να χειρίζονται άνετα την ελληνική και την αγγλική γλώσσα στο γραπτό και στον προφορικό λόγο και να διαθέτουν δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ο/η εκπαιδευόμενος/η μεταξύ άλλων θα ασχοληθεί με τους κατωτέρω τομείς:
  • Επιχορήγηση Διμερών Σχέσεων
  • Προσδοκώμενο αποτέλεσμα για την Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Συμπληρωματικές Δράσεις. 
Αντικείμενο Πρακτικής Άσκησης - Καθήκοντα:
 
Κατά την πρακτική άσκηση ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη σε στενή συνεργασία με την υπεύθυνη Διαχειρίστρια Προγράμματος θα ενημερωθεί για όλες τις πτυχές του Προγράμματος και θα ενταχθεί ενεργά στην υλοποίησή του. Στο πλαίσιο αυτό τα καθήκοντα του/της εκπαιδευόμενου/εκπαιδευόμενης συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικώς επικοινωνία με Μ.Κ.Ο., επίσκεψη σε Μ.Κ.Ο., τήρηση αρχείου, διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανανέωση της βάσης δεδομένων, συμμετοχή σε συναντήσεις με την Ομάδα Διαχείρισης του Προγράμματος, ενημέρωση ιστοσελίδας, προετοιμασία και αποστολή απαντητικών επιστολών. Κατά το στάδιο της άσκησής του/της ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη θα ενημερωθεί και για τα άλλα Προγράμματα του Ιδρύματος και, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, θα συμμετάσχει ενεργά σε αυτά ώστε να γνωρίσει πλήρως τις λειτουργίες του Ιδρύματος.
 
Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν στο Ίδρυμα ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 5μ.μ. την αίτησή τους με θέμα: Πρακτική Άσκηση «Είμαστε Όλοι Πολίτες». Υπεύθυνη η κυρία Ντίνα Κώστογλου, στο e-mail: Dina.Kostoglou@bodossaki.gr

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται (σε μορφή word ή pdf) από:
  • Πλήρες και πρόσφατο βιογραφικό στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
  • Έκθεση μιας σελίδας, στην οποία να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα και στο συγκεκριμένο τομέα ή τους τομείς, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
  • Αντίγραφο πτυχίου.
Άλλες πληροφορίες:
 
Ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη θα επιλεγεί από το Ίδρυμα κατά την ελεύθερη κρίση του. Η πρακτική άσκηση είναι αμοιβόμενη, πλήρους απασχόλησης και έχει εξάμηνη διάρκεια. Αυτονόητες υποχρεώσεις του/της εκπαιδευόμενου/εκπαιδευόμενης αποτελούν η σωστή συμπεριφορά και ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας και εμπιστευτικότητας που επιβάλλονται από το Ίδρυμα. Ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη δεν αποκτούν δικαιώματα σύναψης σύμβασης εργασίας μετά το πέρας της άσκησης, ούτε άλλα εργασιακά δικαιώματα. Το Ίδρυμα δικαιούται να ακυρώσει ή να διακόψει την πρακτική άσκηση οποτεδήποτε, σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του/της εκπαιδευόμενου/εκπαιδευόμενης, καθώς και σε περίπτωση ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων και αποσιώπησης στοιχείων. 

Share This Post