Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε Όλοι Πολίτες», προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης διάρκειας έξι μηνών για υποψήφιους που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση του χώρου των Μ.Κ.Ο. (Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων) και εμπειρία στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος.

Η πρακτική άσκηση θα αρχίσει την 10η  Φεβρουαρίου 2014.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι πτυχίων του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Οι υποψήφιοι πρέπει να χειρίζονται άνετα την ελληνική και την αγγλική γλώσσα στο γραπτό και στον προφορικό λόγο και να διαθέτουν δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 
Τομείς πρακτικής άσκησης (Για τον κάθε τομέα αναλογεί 1 θέση):
  • Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
  • Ενίσχυση Διμερών Σχέσεων Ελληνικών Μ.Κ.Ο. και ανάλογων οργανώσεων  των Δωρητριών Χωρών (Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία) - Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Προάσπιση Δικαιωμάτων και Ενίσχυση του Εποπτικού Ρόλου των Μ.Κ.Ο.
  • Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις.
  • Γραμματεία Διοίκησης Προγράμματος.
 
Αντικείμενο Πρακτικής Άσκησης - Καθήκοντα:
Κατά την πρακτική άσκηση, οι εκπαιδευόμενοι σε στενή συνεργασία με τους διαχειριστές του Προγράμματος θα ενημερωθούν για όλες τις πτυχές του Προγράμματος και θα ενταχθούν ενεργά στην υλοποίησή του. Στο πλαίσιο αυτό τα καθήκοντα των εκπαιδευομένων συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικώς επικοινωνία με Μ.Κ.Ο., επίσκεψη σε Μ.Κ.Ο., τήρηση αρχείου, διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανανέωση της βάσης δεδομένων, συμμετοχή σε συναντήσεις με την Ομάδα Διαχείρισης του Προγράμματος, ενημέρωση ιστοσελίδας, προετοιμασία και αποστολή απαντητικών επιστολών. Κατά το στάδιο της άσκησής τους οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν και για τα άλλα Προγράμματα του Ιδρύματος και, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, θα συμμετάσχουν ενεργά σε αυτά ώστε να γνωρίσουν πλήρως τις λειτουργίες του Ιδρύματος.
 
Υποβολή αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν στο Ίδρυμα ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 5μ.μ. την αίτησή τους με θέμα: Πρακτική Άσκηση «Είμαστε Όλοι Πολίτες». Υπεύθυνη η κυρία Μαρία Τσενέ, στο e-mail: maria@bodossaki.gr:
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται (σε μορφή word ή pdf) από:
  1. Πλήρες και πρόσφατο βιογραφικό στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
  2. Έκθεση μιας σελίδας, στην οποία να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα και στο συγκεκριμένο τομέα ή τους τομείς, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
  3. Αντίγραφο πτυχίου.

Άλλες πληροφορίες:
Οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν από το Ίδρυμα κατά την ελεύθερη κρίση του. Η πρακτική άσκηση είναι αμοιβόμενη, μερικής απασχόλησης και έχει εξάμηνη διάρκεια. Αυτονόητες υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων αποτελούν η σωστή συμπεριφορά και ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας και εμπιστευτικότητας που επιβάλλονται από το Ίδρυμα. Οι εκπαιδευόμενοι δεν αποκτούν δικαιώματα σύναψης σύμβασης εργασίας μετά το πέρας της άσκησης, ούτε άλλα εργασιακά δικαιώματα. Το Ίδρυμα δικαιούται να ακυρώσει ή να διακόψει την πρακτική άσκηση οποτεδήποτε, σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του εκπαιδευόμενου, καθώς και σε περίπτωση ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων και αποσιώπησης στοιχείων.

Για να κατεβάσετε το κείμενο της προκήρυξης, πατήστε εδώ

Share This Post