Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως διαχειριστής επιχορήγησης του Προγράμματος Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ελλάδα (Πρόγραμμα ΜΚΟ στην Ελλάδα - Είμαστε όλοι Πολίτες), το οποίο  εντάσσεται στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 - 2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος ενδυνάμωσης στελεχών ΜΚΟ και συγγραφή εγχειριδίου».
 
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη, Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθ. 5, 106 74 Αθήνα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 70.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%) και η διάρκειά του δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης έως και τρείς (3) μήνες σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή και ολοκλήρωση το αργότερο έως 31/03/2016.
 
Το έργο αφορά σε υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος ενδυνάμωσης στελεχών ΜΚΟ και συγγραφής εγχειριδίου, με Κατηγορίες CPV:  80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, 80400000-8 Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, 80532000-2 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της διαχείρισης, 80522000-9 Σεμινάρια κατάρτισης.
 
Καταληκτική υποβολής προσφορών είναι η 10/11/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθ. 5, 106 74 Αθήνα, ισόγειο.  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 11/11/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης και κάθε σχετικό έγγραφο από την επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: http://www.bodossaki.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος «Είμαστε όλοι πολίτες» http://www.weareallcitizens.gr/ καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος της 01/2014 διακήρυξης. 

Για να δείτε και να κατεβάσετε την περίληψη της προκύρηξης, πατήστε εδώ.
Για να δείτε και να κατεβάσετε το πλήρες τεύχος της προκύρηξης, πατήστε εδώ.
Για να δέιτε και να κατεβάσετε τη σχετική απόφαση του Διοικιτικού Συμβουλιού, πατήστε εδώ.
Για να δείτε και να κατεβάσετε την πρόσκληση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, πατήστε εδώ
Για να δείτε και να κατεβάσετε την πρόσκληση για την υποβολή υπομνημάτων σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών, πατήστε εδω
Για να δείτε και να κατεβάσετε τα πρακτικά της συνεδίασης της Ε.Δ.Δ. σχετικά με τον έλεγχο τον δικαιολογητικών, πατήστε εδώ 
Για να δείτε και να κατεβάσετε την πρόσκληση για την αποφράγιση των τεχνικών προσφορών, πατήστε εδώ 
Για να δείτε και να κατεβάσετε τα παρκατικά της συνεδρίασης της Ε.Δ.Δ. για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, πατήστε εδώ
Για να δείτε και να κατεβάσετε την πρόσκληση για την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ
Για να δείτε και να κατεβάσετε τα πρακτικα τηε ΕΔΔ από την αποσφράγιση της οικονομικής προσγοράς, πατήσετε εδώ 
Για να δέιτε και να κατεβάσετε τα πρακτικά της ΕΔΔ σχετικά με την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ
Για την πρόσκληση σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, πατήστε εδώ.
Για τα πρακτικά της συνεδράσης της ΕΔΔ για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, πατήστε εδώ.
Για τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ σχετικά με τη κατακύρωση του έργου, πατήστε εδώ.
 

Share This Post