Ανοιχτή Πρόσκληση

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Βαθμολογητών

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

 

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε Όλοι Πολίτες» που χρηματοδοτείται από τον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) με στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας, προκηρύσσει δεκαέξι (16) θέσεις ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων - αξιολογητών - βαθμολογητών για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβάλουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), κατόπιν ανοικτών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως υποψήφιοι φορείς υλοποίησης έργων του Προγράμματος και θα αφορούν τα ακόλουθα προσδοκώμενα αποτελέσματα του Προγράμματος:

 
  1. Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

  2. Προάσπιση δικαιωμάτων και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ

  3. Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

  4. Ενδυνάμωση των δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ (capacity building) και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών

 

Αντικείμενο Αξιολόγησης - Βαθμολόγησης:

 

Οι βαθμολογητές είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και την ειδική βαθμολόγηση των κατά τα ανωτέρω υποβληθεισομένων προτάσεων και των προϋπολογισμών τους, σύμφωνα με προκαθορισμένα από το Ίδρυμα Μποδοσάκη αντίστοιχα συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Κατοχή Πτυχίου ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού (η κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου θα λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν).

  2. Τουλάχιστον πενταετής επαγγελματική εμπειρία στην αξιολόγηση ανάλογων προγραμμάτων και γνώση σχετική με τουλάχιστον ένα εκ των προσδοκωμένων αποτελεσμάτων του Προγράμματος.

  3. Επαρκής και κατάλληλη για το έργο γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

  4. Η γνώση της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών θα λαμβάνεται υπ’ όψιν.

 

Σύγκρουση Συμφερόντων:

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι. Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν και να μην είχαν κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια καμία, αμειβόμενη ή μη, σχέση με Μ.Κ.Ο. που έχουν υποβάλει πρόταση. Πρέπει να μην είναι και να μην ήταν κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή νόμιμοι εκπρόσωποι Μ.Κ.Ο. που έχουν υποβάλλει πρόταση ούτε να είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των νομίμων εκπροσώπων τέτοιων Μ.Κ.Ο.

Οι επιλεγέντες βαθμολογητές θα κληθούν να υπογράψουν διακήρυξη εμπιστευτικότητας και μη ύπαρξης συγκρούσεως συμφερόντων.

 

Υποβολή αιτήσεων:

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα Μποδοσάκη πρόσφατο βιογραφικό τους, μαζί με τη συνοδευτική επιστολή και τα πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα (απόδειξη ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εμπειρίας) ηλεκτρονικά στο secr@bodossaki.gr, ή μέσω ταχυδρομείου - courier ή ιδιοχείρως (κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας: 8:00’ έως 16:00’), με την ένδειξη - θέμα: «Ανεξάρτητοι Βαθμολογητές», στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ίδρυμα Μποδοσάκη, Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Β’ αριθ. 5, Τ.Κ. 10674 Αθήνα, Ελλάδα.

 

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την 7 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:00’.

 

Άλλες πληροφορίες:

 

Οι βαθμολογητές θα επιλεγούν από το Ίδρυμα Μποδοσάκη κατά την ελεύθερη κρίση του.

 

Οι υπηρεσίες των βαθμολογητών είναι αμειβόμενες, μερικής απασχόλησης, ανάλογες του πλήθους των προτάσεων που θα υποβληθούν, και θα παρασχεθούν κατά τις ακόλουθες δύο (2) διακριτές περιόδους: (1) από 12 Μαρτίου έως 12 Μαΐου 2014 (για την βαθμολόγηση προτάσεων που αφορούν τα ως άνω προσδοκώμενα αποτελέσματα 1 και 2 του Προγράμματος) και (2) από 15 Νοεμβρίου 2014 έως 15 Ιανουαρίου 2015 (για την βαθμολόγηση προτάσεων που αφορούν τα ως άνω προσδοκώμενα αποτελέσματα 3 και 4 του Προγράμματος).


Αυτονόητες υποχρεώσεις των βαθμολογητών αποτελούν ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας και εμπιστευτικότητας που επιβάλλονται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Οι βαθμολογητές δεν αποκτούν δικαιώματα σύναψης σύμβασης εργασίας ή έργου μετά το πέρας της παροχής των υπηρεσιών τους, ούτε άλλα εργασιακά δικαιώματα. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη δικαιούται να ακυρώσει ή να διακόψει την συνεργασία του βαθμολογητή οποτεδήποτε, σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεών του, καθώς και σε περίπτωση ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων και αποσιώπησης στοιχείων.

Για να κατεβάσετε το κείμενο της προκύρηξης πατήστε εδώ.


 

Share This Post