Το ‘Ιδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ για τις ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε Όλοι Πολίτες», ανακοινώνει την πρώτη ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη διμερών πρωτοβουλιών του μέτρου (β) μεταξύ φορέων υλοποίησης έησης οπου (αργων του Προγράμματος και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία). Το συνολικό διαθέσιμο ποσό ανέρχεται στις €29.300.

Οι διμερείς πρωτοβουλίες του μέτρου (β) έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τη δικτύωση, ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, τεχνολογίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ φορέων υλοποίησης έησης οπου (αργων του Προγράμματος αφενός και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες αφετέρου.  

Το μέτρο (β) εξασφαλίζει χρηματοδότηση επιπλέον του προϋπολογισμού του έργου. Οι φορείς υλοποίησης έργων του Προγράμματος, που αναφέρονται στην παρούσα ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, είναι αυτοί που επιλέχθηκαν υπό τα εξής προσδοκώμενα αποτελέσματα: Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι ελληνικές ΜΚΟ, που έχουν επιλεγεί ως φορείς υλοποίησης έργων του Προγράμματος.

Σε περίπτωση που ένα έργο υλοποιείται σε συνεργασία με εταίρους, οι ΜΚΟ με έδρα στην Ελλάδα που είναι εταίροι μπορούν να συμμετέχουν στη διμερή πρωτοβουλία, εφόσον αυτό δικαιολογείται. Ο φορέας υλοποίησης έργου δικαιούται να υποβάλει την αίτηση, και, εφόσον εγκριθεί, είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της διμερούς πρωτοβουλίας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινάει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής των συμβάσεων στο πλαίσιο των δύο τελευταίων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και ολοκληρώνεται το αργότερο στις 29 Φεβρουαρίου 2016.

Η επιχορήγηση για το μέτρο (β) θα είναι διαθέσιμη μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού. Σε περίπτωση που το διαθέσιμο ποσό εξαντληθεί νωρίτερα από την λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων διμερών πρωτοβουλιών, δεν θα δίδεται επιπλέον επιχορήγηση. Σχετική ανακοίνωση θα αναρτάται  στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Προγράμματος.

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, το έντυπο της αίτησης και τις οδηγίες επιχορήγησης Διμερών Σχέσεων, ανατρέξτε εδώ

Share This Post