Το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» αποσκοπεί στην αντιμετώπιση θεμάτων οριζοντίου ενδιαφέροντος και διατομεακών ζητημάτων καθ’ όλη τη διάρκειά του. Υπάρχουν τρία διατομεακά ζητήματα: ορθή διακυβέρνηση, βιώσιμη ανάπτυξη και ισότητα των φύλων. Αυτά τα ζητήματα διαπερνούν εγκάρσια όλες τις πτυχές του Προγράμματος, τόσο σε επίπεδο Προγράμματος όσο και επίπεδο έργου. Σε επίπεδο έργου, οι ΜΚΟ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα διατομεακά ζητήματα λαμβάνονται υπόψη κατά την διάρκεια του σχεδιασμού και εφαρμογής ενός έργου, καθώς και κατά την συνολική τους λειτουργία. Για αναλυτικές  πληροφορίες σχετικά με τα διατομεακά ζητήματα του Προγράμματος ανατρέξτε εδώ.  

Share This Post