Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών παραγωγής ντοκιμαντέρ», στο πλαίσιο του Προγράμματος ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε όλοι Πολίτες» ως μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, περιόδου 2009 - 2014. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων Ευρώ (40.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%).
 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και το αργότερο μέχρι την 11/05/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μμ. στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής: Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθ. 5, 106 74 Αθήνα, ισόγειο. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής: Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθ. 5, 106 74 Αθήνα, ισόγειο. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12/05/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθ. 5, 106 74 Αθήνα, ισόγειο, από την τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
 
 • Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της την εκ νέου διακήρυξης, πατήστε εδώ.
 • Για να κατεβάσετε την περίληψη της 02/2015 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού, πατήστε εδώ.
 • Για να κατεβάσετε το πρακτικό 8/4/2015, πατήστε εδώ.
 • Για να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ, πατήστε εδώ 
 • Για να κατεβάσετε την πρόσκληση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, πατήστε εδώ. 
 • Για να κατεβάσετε τα πρακτικά της συνεδρίασης της ΕΔΔ για την αποσφράγιση των δικαιολογητικών, πατήστε εδώ.
 • Για να κατεβάσετε τα πρακτικά της συνεδρίασης της ΕΔΔ για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, πατήστε εδώ.
 • Για να κατεβάσετε  τα πρακτικά της συνεδρίασης της ΕΔΔ σχετικά με τον έλεγχο υπομνημάτων και τον τελικό έλεγχο των δικαιολογητικών, πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε την πρόσκληση προς τους διαγωνιζόμενους να παρεβρεθούν στην αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών, πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε τα πρακτικά της συνεδρίασης της ΕΔΔ σχετικά με την αποσφράγιση και την μονογράφηση των τεχνικών προσφορών, πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε τα πρακτικά της συνεδρίασης της ΕΔΔ σχετικά με τον έλεγχο πληρότητας και την αξιολόγηση σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζόμενων, πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε την πρόσκληση προς τους διαγωνιζόμενους να παρεβρεθούν στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών, πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε τα πρακτικά της συνεδρίασης της ΕΔΔ σχετικά με την αποσφράγιση, μονογράφηση και τον έλεγχο σύνταξης, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε τα πρακτικά της συνεδρίασης της ΕΔΔ σχετικά με την αξιολόγηση, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων, πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε την πρόσκληση αναδόχου για την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών,  πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε τα πρακτικά της συνεδρίασης της ΕΔΔ σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδόχου, πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάστε τα πρακτικά της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την κατακύρωση του έργου, πατήστε εδώ

Share This Post