Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε Όλοι Πολίτες» που χρηματοδοτείται από τον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) με στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας, προκηρύσσει δεκαέξι (16) θέσεις ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων - αξιολογητών - βαθμολογητών για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβάλουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), κατόπιν ανοικτών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως υποψήφιοι φορείς υλοποίησης έργων του Προγράμματος και θα αφορούν τα ακόλουθα προσδοκώμενα αποτελέσματα του Προγράμματος:
 
 1. Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι τομείς υποστήριξης που εντάσσονται σε αυτήν την πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι:
 
 • Δημοκρατία
 • Ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων (ειδικότερα Ρομά, μετανάστες και αιτούντες άσυλο)
 • Χρηστή διακυβέρνηση και διαφάνεια
 • Συμμετοχική δημοκρατία
 • Καταπολέμηση του ρατσισμού, ξενοφοβίας και εγκλημάτων μίσους
 • Καταπολέμηση των διακρίσεων όλων των ειδών, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω  σεξουαλικού προσανατολισμού
 • Κοινωνικές ανισότητες, φτώχεια και αποκλεισμός, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών
 • Ισότητα των φύλων
 • Έμφυλη βία
 • Καταπολέμηση της διαφθοράς
 • Διακίνηση ανθρώπων
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα
 
 1. Ενδυνάμωση των δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ (capacity building) και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών. Οι τομείς υποστήριξης που εντάσσονται σε αυτήν την πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι:
 
 • Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building)
 • Ορθή διακυβέρνηση και διαφάνεια
 • Δικτύωση και δημιουργία συμμαχιών μεταξύ ΜΚΟ
 
 
Αντικείμενο Αξιολόγησης - Βαθμολόγησης:
 
Οι βαθμολογητές είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και την ειδική βαθμολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν και των προϋπολογισμών τους, σύμφωνα με προκαθορισμένα από το Ίδρυμα Μποδοσάκη αντίστοιχα συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής.
 
Απαιτούμενα Προσόντα:
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 1. Κατοχή Πτυχίου ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού (η κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου θα λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν).
 2. Τουλάχιστον πενταετής επαγγελματική εμπειρία στην αξιολόγηση ανάλογων προγραμμάτων και γνώση σχετική με τουλάχιστον ένα εκ των προσδοκωμένων αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων τομέων υποστήριξης, του Προγράμματος.
 3. Επαρκής και κατάλληλη για το έργο γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 4. Η γνώση της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών θα λαμβάνεται υπ’ όψιν.
 
Σύγκρουση Συμφερόντων:
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι. Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν και να μην είχαν κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια καμία, αμειβόμενη ή μη, σχέση με Μ.Κ.Ο. που έχουν υποβάλει πρόταση. Πρέπει να μην είναι και να μην ήταν κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή νόμιμοι εκπρόσωποι Μ.Κ.Ο. που έχουν υποβάλλει πρόταση ούτε να είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των νομίμων εκπροσώπων τέτοιων Μ.Κ.Ο.
Οι βαθμολογητές που θα επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σχετική διακήρυξη εμπιστευτικότητας και μη ύπαρξης συγκρούσεως συμφερόντων.
 
Υποβολή αιτήσεων:
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα Μποδοσάκη επιστολή υποψηφιότητας με πρόσφατο βιογραφικό, μαζί με απόδειξη ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εμπειρίας. Τα έγγραφα αυτά να σταλούν ηλεκτρονικά στο info@bodossaki.gr, ή μέσω ταχυδρομείου - courier ή ιδιοχείρως (κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας: 8:00’ έως 16:00’), με την ένδειξη - θέμα: «Ανεξάρτητοι Βαθμολογητές», στην ακόλουθη διεύθυνση:
 Ίδρυμα Μποδοσάκη, Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Β’ αριθ. 5, Τ.Κ. 10674 Αθήνα, Ελλάδα.
 
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την 24η Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:00’.
 
Άλλες πληροφορίες:
 
Οι βαθμολογητές θα επιλεγούν από το Ίδρυμα Μποδοσάκη κατά την ελεύθερη κρίση του.
 
Οι υπηρεσίες των βαθμολογητών είναι αμειβόμενες, μερικής απασχόλησης και θα παρασχεθούν κατά την περίοδο: 15 Δεκεμβρίου 2014 έως 16 Μαρτίου 2015. Το πλήθος των προτάσεων έργων που θα ανατεθούν προς βαθμολόγηση σε κάθε βαθμολογητή θα είναι ανάλογο  των προτάσεων που θα υποβληθούν.
 
Η αμοιβή των βαθμολογητών θα είναι 35 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για κάθε αίτηση που θα βαθμολογήσουν.
 
Αυτονόητες υποχρεώσεις των βαθμολογητών αποτελούν ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας και εμπιστευτικότητας που επιβάλλονται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Οι βαθμολογητές δεν αποκτούν δικαιώματα σύναψης σύμβασης εργασίας ή έργου μετά το πέρας της παροχής των υπηρεσιών τους, ούτε άλλα εργασιακά δικαιώματα. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη δικαιούται να ακυρώσει ή να διακόψει την συνεργασία του βαθμολογητή οποτεδήποτε, σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεών του, καθώς και σε περίπτωση ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων και αποσιώπησης στοιχείων.

Για να κατεβάσετε το παραπάνω κείμενο, πατήστε εδώ.

Share This Post