Συχνές Ερωτήσεις Για Τις Αιτήσεις

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί στην ελληνική γλώσσα. ΜΟΝΟ για τη διευκόλυνση των υποψήφιων αλλοδαπών εταίρων των υποψηφίων φορέων υλοποίησης, η αίτηση διατίθεται και στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Τα έγγραφα του αλλοδαπού εταίρου θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά ή τουλάχιστον στα αγγλικά.
 

Υπάρχουν αλλαγές μεταξύ των τρεχουσών και των προηγούμενων ανοιχτών προσκλήσεων ενδιαφέροντος και για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα νέα σχετικά έγγραφα (Οδηγίες, Αιτήσεις κλπ), που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Ενδεικτικώς οι αλλαγές αφορούν αλλά δεν περιορίζονται στην επιλεξιμότητα των υποψηφίων που έχουν ήδη λάβει επιχορήγηση, στα ανώτερα ποσά επιχορήγησης κλπ.
 

Εφόσον χρειάζεστε επιπλέον διευκρινίσεις ή περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε  να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 

 • Για την ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Άρτεμη Παπαθεοδώρου – Διαχειρίστρια Προγραμμάτων E-mail: artemis@bodossaki.gr
 
 • Για την ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚ0 (Capacity Building) ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Βλάση Αδρακτά  – Βοηθό Διαχειριστή Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης ΜΚΟ E-mail: vadraktas@bodossaki.gr
 
Θα λαμβάνετε απάντηση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Το Ίδρυμα δύναται να δημοσιεύει ανώνυμα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις ομαδοποιημένες, ώστε όλοι οι υποψήφιοι να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση.
 

Κάθε υποψήφιος φορέας υλοποίησης έργου μπορεί να υποβάλει ΜΙΑ μόνον αίτηση ανά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι φορείς που συμμετέχουν ως φορείς υλοποίησης έργου σε τουλάχιστον δύο επιλεγέντα προς επιχορήγηση έργα δεν έχουν δικαίωμα για επιχορήγηση, είτε ως φορείς υλοποίησης, είτε ως εταίροι. Οι φορείς που συμμετέχουν ως εταίροι σε τουλάχιστον ένα επιλεγέν προς επιχορήγηση έργο δεν έχουν δικαίωμα για επιχορήγηση ως εταίροι.
Εάν κάποιος υποψήφιος υπέβαλε αίτηση στις προηγούμενες ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος και απορρίφθηκε, μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση για νέο έργο λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των νέων ανοιχτών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τις οδηγίες προς υποψηφίους.
 

Κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αντιστοιχεί σε ένα προσδοκώμενο αποτέλεσμα του Προγράμματος. Έτσι κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ξεχωριστή, έχει διαφορετικό σκοπό, προσανατολισμό και προτεραιότητες από τις άλλες. Συνεπώς, κάθε πρόταση έργου που υποβάλεται θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε πρόσκλησης.
 

Κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αντιστοιχεί σε ένα προσδοκώμενο αποτέλεσμα του Προγράμματος. Έτσι κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ξεχωριστή, έχει διαφορετικό σκοπό, προσανατολισμό και προτεραιότητες από τις άλλες. Οι αιτούντες θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα κοινά σημεία των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν μερική αλληλοεπικάλυψη.
Για να κρίνετε σε ποια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να σκεφθείτε με ποιο προσδοκώμενο αποτέλεσμα συνδέεται πιο στενά η πρόταση έργου. Επίσης, θα πρέπει να σκεφθείτε σε τι βαθμό ο επιλέξιμος τομέας / η επιλέξιμη δράση εξυπηρετεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.
Ειδικότερα, έργα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας εμπίπτουν, κατ’ αρχήν, στην πρόσκληση με τίτλο «Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς ευάλωτες κοινωνικά ομάδες», η οποία έχει ολοκληρωθεί. Στον βαθμό που ένα έργο, το οποίο αφορά στην παροχή βασικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αίτηση της ΜΚΟ θα μπορούσε να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Σε αυτή την περίπτωση, οι βασικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας θα πρέπει να αποδεικνύεται πως αποτελούν εργαλείο για την ικανοποίηση ενός στόχου που συνδέεται ευθέως με θέματα δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο στόχος αυτός (ή οι στόχοι) θα πρέπει να έχει κυρίαρχη θέση στο προτεινόμενο έργο.
Προτάσεις έργων που αφορούν δράσεις ανάπτυξης των ικανοτήτων (capacity building) μίας οργάνωσης εμπίπτουν, κατ’ αρχήν, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Ενδυνάμωση των δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ (capacity building) και προώθηση ενός ευνοϊκού πλαισίου για την κοινωνία των πολιτών». Στον βαθμό που δράσεις capacity building αποτελούν επιμέρους τμήμα ενός έργου και εξυπηρετούν στόχο που εμπίπτει σε άλλο προσδοκώμενο αποτέλεσμα, η πρόταση έργου δεν θα πρέπει να υποβληθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το capacity building, αλλά στο άλλο προσδοκώμενο αποτέλεσμα.
Γενικότερα, για την επιλογή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα υποβάλετε πρόταση, θα πρέπει να συνεκτιμήσετε τα ακόλουθα:
α) Την σχέση μεταξύ προσδοκώμενου αποτελέσματος αφενός και επιλέξιμων τομέων και επιλέξιμων δράσεων του προτεινόμενου έργου αφετέρου
β) Τους καταστατικούς σκοπούς και στόχους της οργάνωσής σας
γ) Την μέχρι τώρα δραστηριότητα της οργάνωσής σας.
 
 

Νομικές εκκρεμότητες είναι οι εξώδικες ή επίδικες (δικαστικές) εκκρεμότητες πάσης φύσεως (αστικές, διοικητικές – φορολογικές, ποινικές κ.α.) και ενδεικτικά οι ακόλουθες:

 • Εκκρεμότητες σχετικές με την υπόσταση ή την εκπροσώπηση των ΜΚΟ.
 • Εκκρεμείς υποχρεώσεις/οφειλές έναντι τρίτων.
 • Εκκρεμείς απαιτήσεις/αξιώσεις κατά τρίτων.
 • Δικαστικές αποφάσεις/Αναγκαστικές εκτελέσεις/Κατασχέσεις σε βάρος της ΜΚΟ.
 • Περιουσιακά βάρη.
 • Εκκρεμείς Μηνύσεις/Ποινικές διώξεις σε βάρος της διοίκησης της ΜΚΟ σχετικές με τη δραστηριότητά της
Σε περίπτωση που δεν έχετε νομικές εκκρεμότητες, μία Υπεύθυνη Δήλωση κατ’ αρχήν μας καλύπτει. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα αντίστοιχα έγγραφα που σχετίζονται με τη νομική εκκρεμότητα. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εταίροι, παρακαλούμε να διατηρήσετε το σχετικό τμήμα της αίτησης χωρίς να το συμπληρώσετε.

Η πνευματική ιδιοκτησία που παράγεται από την υλοποίηση κάποιου έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» παραμένει στον φορέα υλοποίησης και μετά το τέλος του έργου.

Στο έντυπο της αίτησης, το 2.3.7 αφορά τον αριθμό των μελών των σωματείων και τους εταίρους των ΑΜΚΕ.

Αν ο οργανισμός δεν ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές δεν θα προσκομιστεί η έκθεσή τους. Δεν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση. 

Το πρόγραμμα επικοινωνίας της επιχορήγησης δεν αφορά δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, που εμπίπτουν στις κυρίως δράσεις ενός έργου. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας υλοποίησης έργου θα επικοινωνήσει στα μέσα ενημέρωσης ή/και τα κοινωνικά δίκτυα την επιχορήγηση που έχει λάβει από το Πρόγραμμα ‘Είμαστε Όλοι Πολίτες’. 

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να έχετε υπογεγραμμένη φορολογική δήλωση και έχετε μόνο Ε3 και Ε5, θα πρέπει να υποβάλετε αντίγραφα των ηλεκτρονικά υποβληθεισών δηλώσεων και του αποδεικτικού ηλεκτρονικής κατάθεσης, καθώς και της ειδοποίησης καταβολής φόρου. Ειδικότερα, στην πρώτη σελίδα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μπορείτε να βρείτε την εκκαθάριση του φόρου.

Τα πεδία θα πρέπει να συμπληρώνονται με γραμματοσειρά Calibri, μεγέθους 11 και με διάστιχο 1,5. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ


Το βασικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο θα πρέπει να το γνωρίζετε εξαρχής και να συμπληρώσετε τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία του, όπως τα βιογραφικά, στο Έντυπο Αίτησης. Αυτό ισχύει και για τους εταίρους. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη/τυπική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την επιλογή του προσωπικού. Ισχύει η εργατική νομοθεσία. Δεν υπάρχει περιορισμός για το προσωπικό που θα επιλεγεί, μπορεί να εργαζόταν και στο παρελθόν στον φορέα ή να εργάζεται και σήμερα. Σε περίπτωση που αλλάξει το προσωπικό του έργου που δηλώνετε με την αίτησή σας, θα πρέπει να ενημερώνετε αμέσως τον Διαχειριστή Επιχορήγησης του Προγράμματος.
 

«Απασχολούμενοι εθελοντές» θεωρούνται μόνον όσοι έχουν υπογράψει σχετική σύμβαση. Για να συμπεριληφθούν και οι περιστασιακά προσφέροντες εθελοντική εργασία πρέπει να έχουν υπογράψει σύμβαση.
 

Τα μέλη ΔΣ δεν μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση επιχορηγούμενου έργου με έμμισθη εργασία. 

Τα κόστη των ταξιδίων υπολογίζονται στην πρόταση και αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό. Από τη στιγμή που είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εργασθεί (αμισθί) μέλος του Δ.Σ., είναι σημαντικό να υποβληθεί και το βιογραφικό του. Ωστόσο, η εθελοντική εργασία μέλους του Δ.Σ. δεν μπορεί να προσαυξήσει τον προϋπολογισμό του έργου. 

Στον κατάλογο προσωπικού (παραρτήματα 4 και 5, εφόσον έχετε εταίρο) πρέπει να συμπληρωθούν τα ονόματα των βασικών συντελεστών, που θα εργασθούν για την υλοποίηση του έργου. Τα βιογραφικά αυτών θα πρέπει να υποβληθούν στο παράρτημα 6. Εφόσον στους βασικούς συντελεστές περιλαμβάνονται και εθελοντές, θα πρέπει να υποβληθούν τα ονόματα και βιογραφικά τους σημειώματα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ


Μία ΜΚΟ που, πέραν των κεντρικών γραφείων, έχει και παραρτήματα εξακολουθεί να αποτελεί ενιαίο νομικό πρόσωπο, το οποίο και μόνον μπορεί να υποβάλει αίτηση.
Αν υπάρχουν κεντρικές και περιφερειακές οργανώσεις με χωριστές νομικές προσωπικότητες και άρα ΑΦΜ, μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις.
 

Οι άτυπες ομάδες δεν είναι επιλέξιμες ΜΚΟ. Οι επιλέξιμες ΜΚΟ πρέπει να έχουν συσταθεί τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, στην περίπτωση που η πρότασή τους αφορά μεγάλο έργο (ελάχιστο ποσό 50.001 ευρώ, μέγιστο ποσό 150.000 ευρώ). Αν η πρότασή τους αφορά μικρό έργο (ελάχιστο ποσό 10.000 ευρώ, μέγιστο ποσό 50.000 ευρώ) αρκεί να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν αφορούν τους εταίρους.
 

Η νομική μορφή του φορέα προκύπτει από το καταστατικό του και δεν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση.

Οι φορείς που συμμετέχουν ως φορείς υλοποίησης έργου σε τουλάχιστον δύο επιλεγέντα προς επιχορήγηση έργα δεν έχουν δικαίωμα για επιχορήγηση, είτε ως φορείς υλοποίησης, είτε ως εταίροι. Οι φορείς που συμμετέχουν ως εταίροι σε τουλάχιστον ένα επιλεγέν προς επιχορήγηση έργο δεν έχουν δικαίωμα για επιχορήγηση ως εταίροι.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ


Μία πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες δράσεις. Κάθε δράση του έργου θα πρέπει να είναι επιλέξιμη. Σε περίπτωση περισσοτέρων επιλέξιμων δράσεων αυτές θα πρέπει να παρουσιάζουν συνοχή και συνάφεια, ως επιμέρους δράσεις του ίδιου έργου.
 

Τα έργα αξιολογούνται με βάση τις αιτήσεις, που υποβάλουν οι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης και περιέχουν τις δράσεις και τον προϋπολογισμό του προτεινόμενου έργου, και οι συμβάσεις καταρτίζονται αντιστοίχως με βάση το περιεχόμενο των αιτήσεων. Δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή ούτε μεταφορά πιστώσεων από κεφάλαιο σε κεφάλαιο ή από άρθρο σε άρθρο του προϋπολογισμού.  Μονάχα κατ’ εξαίρεση και εντός του συνολικού προϋπολογισμού, θα μπορούσε να αφαιρεθεί ή προστεθεί δράση στο στάδιο της κατάρτισης της σύμβασης ή κατά την υλοποίηση του έργου. Ένα τέτοιο αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί επισήμως από τον φορέα υλοποίησης  και να αιτιολογείται. Το ίδιο ισχύει κατ’ αναλογία και για τις συνεργασίες.

Κάθε υποψήφιος επιλέξιμος φορέας μπορεί να διαλέξει έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους τομείς ενδιαφέροντος.

Η δημιουργία/ αναβάθμιση ιστοσελίδας είναι επιλέξιμη δράση.

Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από αυτοτέλεια ή να αποτελούν αυτοτελές τμήμα των γενικότερων έργων - δραστηριοτήτων του υποψηφίου.
 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ


Η διάρκεια των έργων αρχίζει το νωρίτερο από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης υλοποίησης εκάστου έργου και λήγει το αργότερο την 30η Απριλίου 2016. Η διάρκεια των μικρών έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ενώ αυτή των μεγάλων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
 

Τα παραδοτέα σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αφορούν την περίοδο υλοποίησης του έργου. Για παράδειγμα ένας οργανισμός που θέλει να δημιουργήσει μια υποδομή για fundraising θα έχει ως παραδοτέα την ίδια την υποδομή (ή τα όποια τμήματα της) με τον/τους αντίστοιχους δείκτες, και όχι κάποιο παραδοτέο σχετικά με το μακροπρόθεσμο όφελος που αναμένει να έχει το έργο.

Οι δράσεις ενός έργου μπορούν να συνεχίσουν να υλοποιούνται και μετά την λήξη της επιχορήγησης από το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» . Πλην, όμως, οι επιχορηγούμενες από το Πρόγραμμα δράσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2016. Δεν θα καλυφθούν από το Πρόγραμμα δαπάνες, που αφορούν δράσεις που θα υλοποιηθούν μετά τις 30 Απριλίου 2016 ή και νωρίτερα αν η συμβατική διάρκεια του έργου λήγει νωρίτερα.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ


Τα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός της ελληνικής επικράτειας, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Αυτό ισχύει ακόμα και αν ο εταίρος είναι ξένος.
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


Ένας διακυβερνητικός οργανισμός είναι ένας οργανισμός που έχει δημιουργηθεί βάσει συνθήκης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών και αποσκοπεί στη συνεργασία για την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Παραδείγματα διακυβερνητικών οργανισμών είναι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Οι διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δεν αποτελούν διακυβερνητικούς οργανισμούς.
 

Ο εταίρος του φορέα υλοποίησης έργου μπορεί να έχει έδρα (α) σε Δωρήτρια χώρα (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), (β) σε δικαιούχο κράτος του ΕΟΧ (Ελλάδα, Βουλγαρία, Εσθονία, Ισπανία, Κύπρος, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία) ή (γ) σε κράτος εκτός του ΕΟΧ που έχει κοινά σύνορα με την Ελλάδα (Αλβανία, ΠΓΔΜ, Τουρκία), ή (δ) σε άλλο κράτος, εφόσον πρόκειται για διακυβερνητικό οργανισμό, ο οποίος δύναται να συμμετέχει ενεργά και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην υλοποίηση του έργου.
Δεν μπορεί να προστεθεί εταίρος, αφού έχει γίνει η αίτηση άρα ούτε κατά τη διάρκεια του έργου. Η ύπαρξη εταίρου, καθώς και η συμβολή του, θα πρέπει να περιγράφονται και να αιτιολογούνται στην αρχική αίτηση.
 

Ένας φορέας υλοποίησης έργου μπορεί να έχει μόνον επιστημονικό εταίρο, ο οποίος θα παρέχει μόνο συμβουλευτική βοήθεια, εφόσον αιτιολογείται σαφώς η συμβολή του στην υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.
 

Η επιχορήγηση αφορά στο σύνολο του έργου, δηλαδή στις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν τόσο από τον φορέα υλοποίησης έργου όσο και από τον/τους εταίρο/ους του. Η επιλεξιμότητα των δαπανών που πραγματοποιούνται από έναν εταίρο του φορέα υλοποίησης έργου υπόκειται στους ίδιους όρους και περιορισμούς που ισχύουν για τον φορέα υλοποίησης του έργου. Θα πρέπει να καθορίζεται ξεκάθαρα στη σύμβαση συνεργασίας ποιες δαπάνες αντιστοιχούν στον φορέα υλοποίησης και ποια στον εταίρο.
Το όριο της επιχορήγησης που μπορεί να λάβει κάθε εταίρος είναι το 20% της επιχορήγησης.
 

Η συνεισφορά του εταίρου μπορεί να περιλαμβάνει του κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού του που θα απασχοληθεί στο έργο, ανάλογα με τις προβλέψεις της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του φορέα υλοποίησης έργου και του εταίρου.
 

Η σύμβαση υλοποίησης έργου θα υπογραφεί μόνον μεταξύ του Ιδρύματος και του φορέα υλοποίησης έργου. Ο φορέας θα πρέπει να έχει υπογράψει συμβάσεις συνεργασίας με τον κάθε εταίρο του. Οι πληρωμές θα γίνονται προς τον φορέα υλοποίησης έργου και αυτός αναλαμβάνει όλες τις πτυχές της συνεργασίας με τους εταίρους.
 

Στο Παράρτημα 2 μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συνεργασίας. Η σύμβαση συνεργασίας θα πρέπει να καταρτιστεί μεταξύ του υποψήφιου φορέα υλοποίησης και κάθε εταίρου του. Στις Οδηγίες προς Υποψηφίους (παράγραφος 7) ορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων.

Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται, εφόσον έχουν προβλεφθεί, υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά δαπανών και οι δαπάνες είναι εντός των ορίων, που μπορείτε να βρείτε στις Οδηγίες προς Υποψηφίους (τμήμα 9.3). 

Οι δαπάνες ταξιδίων, διαμονής και ημερησίας αποζημίωσης των εργαζομένων των αλλοδαπών εταίρων καλύπτονται, εφόσον έχουν προβλεφθεί και προϋπολογιστεί, και εφόσον υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά δαπανών. Αυτές οι δαπάνες πρέπει να είναι εντός των ορίων δαπανών ταξιδιών, διαμονής και ημερησίας αποζημίωσης, που μπορείτε να βρείτε στις Οδηγίες προς Υποψηφίους (Παράρτημα 1).

Οι μεταφράσεις εγγράφων, για παράδειγμα από τα Νορβηγικά στα αγγλικά (ή τα ελληνικά) είναι απαραίτητες, χωρίς να απαιτείται να είναι επίσημες. To κόστος των μεταφράσεων το επωμίζεται ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης ή/και ο εταίρος του, ανάλογα με τη μεταξύ τους συνεννόηση. 

Τα δικαιολογητικά για εταίρους, που αναφέρονται στα έγγραφα της πρόσκλησης, απαιτούνται για όλους τους εταίρους. Αν κάποιος δεν εντάσσεται στην κατηγορία του εταίρου δεν απαιτούνται αυτά τα δικαιολογητικά.
Ειδικότερα, για επιστημονικούς συνεργάτες, που δεν είναι εταίροι, απαιτούνται δικαιολογητικά που παρέχουν επαρκή στοιχεία της ταυτότητας - νομιμοποίησής του (είτε είναι φυσικό είτε είναι νομικό πρόσωπο) και έγγραφό τους (π.χ. επιστολή συνεργασίας ή ανάλογο έγγραφο), με το οποίο δεσμεύονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην αίτηση. Επίσης, για τα πρόσωπα, των οποίων η συνεισφορά στο έργο είναι βασική, απαιτείται και το βιογραφικό τους σημείωμα.    

Η προηγούμενη δράση των εταίρων θα πρέπει να αναφέρεται στο σχετικό τμήμα (3.5) του εντύπου της αίτησης.

Ως φορέας υλοποίησης θα πρέπει να υποβάλλει ΕΝΑ νομικό πρόσωπο. Αν το δίκτυο έχει νομική υπόσταση και ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει το ίδιο, διαφορετικά μπορεί να μπει ως φορέας μια ΜΚΟ και οι υπόλοιποι ως εταίροι. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο κάθε εταίρος θα πρέπει να απορροφάει ένα τμήμα του προϋπολογισμού, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνάει το 20% για τον κάθε εταίρο.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ


Η συνεισφορά της εθελοντικής εργασίας υπολογίζεται ως συνεισφορά σε είδος, και το κόστος για κάθε ώρα εργασίας ορίζεται στα 7,67 ευρώ.
Η συνεισφορά σε είδος δεν μπορεί να υπερβεί το 50% της απαιτούμενης συγχρηματοδότησης.
 

Εάν η ΜΚΟ δεχθεί δωρεά ενός παγίου, π.χ. μηχανήματος, σε περίπτωση που είναι καινούριο θα πρέπει να συνοδεύεται από το τιμολόγιο αγοράς του αγοραστή για να διαπιστωθεί η αξία του.  Εάν το πάγιο αυτό είναι μεταχειρισμένο, τότε από τα βιβλία του δωρητή χρειάζονται αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η αξία αγοράς καθώς και οι αποσβέσεις μέχρι την ημέρα της δωρεάς του για να προσδιοριστεί η αξία του.
Από την παραπάνω αξία, αναγνωρίζεται ως συνεισφορά σε είδος η αξία των αποσβέσεων για το διάστημα υλοποίησης του έργου. Οι αποσβέσεις θα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ΠΟΛ.1216/24-09-2013 του Υπουργείου Οικονομικών.
Επίσης, εάν ένας εταίρος παραχωρήσει δωρεάν ένα ακίνητό του για τον σκοπό της δράσης, αυτό θα θεωρείται εισφορά σε είδος από την ΜΚΟ, η αξία της οποίας θα πρέπει να αποδεικνύεται από Ορκωτό Εκτιμητή.
Απαγορεύεται εταίρος της ΜΚΟ να ενοικιάσει στην ΜΚΟ ακίνητο στο πλαίσιο του έργου.
 

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή ή διαχειριστική επάρκεια του (υποψήφιου) φορέα υλοποίησης ή εταίρου αυτού.
 

Η ολική ή μερική επιχορήγηση έργου, που επιχορηγείται από το Πρόγραμμα, από τρίτη πηγή απαγορεύεται. Μόνον η συνεισφορά του φορέα υλοποίησης έργου ή του εταίρου του μπορεί να καλυφθεί από το προϊόν άλλης πηγή χρηματοδότησης.
 

Το ποσό των 150.000€ αποτελεί το μέγιστο ποσό επιχορήγησης έργου στο πλαίσιο της 3ης και 4ης ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έτσι, π.χ. επιχορήγηση έργου ύψους 150.000€ αντιστοιχεί στο 90% ενός έργου συνολικού προϋπολογισμού ποσού 166.667 €. Για έργα μεγαλύτερου συνολικού προϋπολογισμού, το μέγιστο ποσό επιχορήγησης παραμένει 150.000 ευρώ.
 

Η επιχορήγηση από το Πρόγραμμα δεν καλύπτει το 100% του έργου. Καλύπτει μέχρι ποσοστό 90% του επιλέξιμου κόστους (ή επιλέξιμων δαπανών) του προϋπολογισμού του έργου. Ο φορέας υλοποίησης οφείλει να συνεισφέρει το υπόλοιπο ποσοστό τουλάχιστον 10% είτε με χρήματα, είτε με εισφορά σε είδος, όπως π.χ. εθελοντική εργασία.  Η συνεισφορά σε είδος δεν μπορεί να υπερβεί το 50% της απαιτούμενης συγχρηματοδότησης.
 

Οι δωρεές προς τον φορέα υλοποίησης καταχωρούνται στη φόρμα προϋπολογισμού ως συγχρηματοδότηση σε είδος ή σε χρήμα, ανάλογα με τη φύση τους.
 

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιχορηγηθεί δράση, η οποία έχει ξεκινήσει πριν την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης έργου. Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινάει το νωρίτερο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 

Σε περίπτωση επιτυχίας της αίτησης, μπορείτε να απευθυνθείτε σε άλλους φορείς για χορηγία υπηρεσιών ή/και υλικών. Κάθε έργο θα πρέπει να επικοινωνείται ως επιχορηγούμενο από το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες».  Ως Διαχειριστής της Επιχορήγησης, το Ίδρυμά μας θα ήθελε να γνωρίζει από πριν τις άλλες πηγές χρηματοδότησης είτε αυτές είναι διασφαλισμένες είτε έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα από τον φορέα υλοποίησης και τους τυχόν εταίρους του. Όσον αφορά την επικοινωνία των άλλων πηγών χρηματοδότησης, θα πρέπει να διευκρινίζεται σαφώς ότι αυτή αφορά την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του φορέα υλοποίησης ή/και των εταίρων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ


Υπάρχει όριο στη μισθοδοσία του προσωπικού. Ο ανώτατος μισθός ορίζεται στα 1.600 ευρώ μεικτά, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών, για πλήρη απασχόληση και στα 800 ευρώ μεικτά, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών, για μερική απασχόληση.
 

Η προκαταβολή, εφόσον εγκριθεί, θα καταβληθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης έργου με τον φορέα υλοποίησης έργου, εντός ευλόγου χρόνου και κατά περίπτωση, ανάλογα με το μέγεθος του έργου και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ταμειακών ροών του έργου. Οι ενδιάμεσες πληρωμές καθώς και η τελική πληρωμή θα πραγματοποιούνται βάσει εξοφλημένων παραστατικών.
Οι πληρωμές στους φορείς υλοποίησης θα λάβουν την μορφή προκαταβολών, ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών του τελικού υπολοίπου.
Επισημαίνονται τα εξής:

 • Οι προκαταβολές δεν μπορούν να υπερβούν το 20% της επιχορήγησης, ανάλογα με το μέγεθος του έργου και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ταμειακών ροών.
 • Οι ενδιάμεσες πληρωμές καταβάλλονται μετά την έγκριση των ενδιάμεσων εκθέσεων.
 • Το τελικό υπόλοιπο ποσοστού τουλάχιστον 10% καταβάλλεται μετά την έγκριση της τελικής έκθεσης.

Επιλέξιμη δαπάνη θεωρείται μόνο το τμήμα της απόσβεσης που αντιστοιχεί στη διάρκεια υλοποίησης του έργου και στο ποσοστό πραγματικής χρήσης για τους σκοπούς του έργου.
 

Το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα σχετικά με την αγοραπωλησία ακινήτων. Μπορεί να καλύψει έξοδα ενοικίου και/ή ανακαίνισης κτιρίου, εφόσον τα έξοδα ανακατασκευής/ ανακαίνισης/ αποκατάστασης του ακινήτου δεν υπερβαίνουν το 50% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του έργου.
 

Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εκτός εάν είναι ανακτήσιμη από άλλη δραστηριότητα της ΜΚΟ. Για να είναι επιλέξιμη δαπάνη, θα πρέπει να προσκομίζεται: α. βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ ότι η ΜΚΟ δεν υπάγεται για καμία δραστηριότητά της σε καθεστώς ΦΠΑ ούτε έχει υποβάλλει έκτακτες δηλώσεις ΦΠΑ ή β. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν υποβληθεί τέτοιες δηλώσεις.
 

Για να αναγνωριστεί ως προσωπικό, ο παρέχων (φυσικό πρόσωπο) τις υπηρεσίες του στον φορέα υλοποίησης έργου ή στον εταίρο με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή έργου με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α) Να απασχολείται στον φορέα υλοποίησης έργου ή στον εταίρο και υπό τις οδηγίες του για τις ανάγκες του επιχορηγούμενου έργου.
Β) Η παρεχόμενη υπηρεσία - έργο να αποφασίζεται, σχεδιάζεται και εποπτεύεται από τον φορέα ή τον εταίρο.
Γ) Η παρεχόμενη υπηρεσία - έργο να ανήκει στον φορέα ή στον εταίρο.
Δ ) Η παρεχόμενη υπηρεσία - έργο να παρέχεται στον φορέα ή στον εταίρο και στον τόπο υλοποίησης του έργου του φορέα ή του εταίρου.
E) Η αμοιβή των προσώπων αυτών να είναι ανάλογη με τις αμοιβές των υπαλλήλων της ίδιας κατηγορίας και για την ίδια απασχόληση του φορέα υλοποίησης έργου ή του εταίρου.
 

Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινάει από την υπογραφή της σύμβασης έργου. 

Σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου από εταίρο / τρίτο φορέα ισχύουν τα εξής:

 • Αρχικά, πρέπει να υπάρχει συμφωνητικό της δωρεάν παραχώρησης, το οποίο να είναι κατατεθειμένο στο TAXIS.
 • Επίσης, θα πρέπει να αποτιμηθεί η αξία αυτής της δωρεάς και ως τεκμαρτή δαπάνη να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό ως αξία ενοικίου ή λοιπή δαπάνη.
 Σημειώνεται ότι, επειδή πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση, η αξία αυτή θα θεωρηθεί ίδια συνεισφορά σε είδος μόνο εάν προϋπολογισθεί και φυσικά έχουν γίνει όλα όσα προβλέπονται από τη φορολογική νομοθεσία για τη δωρεάν παραχώρηση.

Θα πρέπει, επίσης, η αξία αυτή (η τεκμαρτή του ενοικίου) να μην ξεπερνά το 50% της ίδιας συμμετοχής.

Σε περίπτωση που για την κάλυψη δαπανών δράσεων του έργου χρειάζεται η προσκόμιση προσφορών, αυτές ιδανικό θα ήταν  να έχουν ληφθεί από το στάδιο υποβολής της αίτησης, ώστε να είναι πιο ρεαλιστικός ο προϋπολογισμός του έργου.  Παρακαλούμε να μην υποβάλετε τις προσφορές μαζί με την αίτηση.

Η μεταφορά των ωφελούμενων από το έργο μπορεί να αποτελέσει επιλέξιμη δαπάνη και να ενταχθεί στην κατηγορία των λοιπών άμεσων δαπανών, εφόσον έχει προβλεφθεί συγκεκριμένα ως   δράση και έχει ενταχθεί ως δαπάνη στον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί. 

 Εφόσον πρόκειται για εξωτερικό συνεργάτη που θα αμειφθεί, το κόστος αμοιβής του εντάσσεται στις υπεργολαβίες, με απαραίτητη την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία – σύμβαση για τη συνεργασία και σαφή προσδιορισμό του έργου που του ανατίθεται. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη διαδικασία επιλογής του εξωτερικού συνεργάτη, αφού από  το ύψος της αμοιβής του ενδέχεται να προκύπτει ανάγκη για την υποβολή προσφορών, διενέργεια διαγωνισμού κ.λπ.

Η καταβολή επιδόματος στους συμμετέχοντες σε πρόγραμμα κατάρτισης είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον έχει ενταχθεί σε κάποια δράση, η οποία αναφέρεται στην πρόταση και στον προϋπολογισμό και θα τύχει εγκρίσεως. Ανώτατο όριο δεν υπάρχει, ωστόσο, θα ήταν σκόπιμο η αξία της ώρας του επιδόματος να μην ξεπερνά το ανώτατο ποσό, που το Πρόγραμμά μας ορίζει για την εθελοντική εργασία, δηλαδή τα 7,67 ευρώ ανά ώρα.

Νομικό πρόσωπο που έχει συμβουλευτικό ρόλο στο έργο αποζημιώνεται με τιμολόγιο, αρκεί να υπάρχει και υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του φορέα υλοποίησης και του εν λόγω νομικού προσώπου, καθώς επίσης η δαπάνη αυτή να είναι προϋπολογισμένη και εγκεκριμένη.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες και, πιο συγκεκριμένα, την παράγραφο 9.3.1.1, (...)Το κόστος για το προσωπικό που απασχολείται στο έργο, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των λοιπών νομίμων δαπανών που εντάσσονται στις αποδοχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό συνάδει με τη συνήθη πολιτική μισθοδοσίας του φορέα υλοποίησης και του εταίρου του έργου. Εξαιρούνται τα κόστη μισθοδοσίας τα οποία επιδοτούνται από διάφορα προγράμματα. Ανώτατος  μισθός, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών, ορίζεται στα 1.600 ευρώ μεικτά για πλήρη απασχόληση και στα 800 ευρώ μεικτά για  μερική απασχόληση.
 
Από το παραπάνω προκύπτει πως το πρόγραμμα μπορεί να καλύψει μισθό ή μέρος του μισθού των εργαζομένων του φορέα υλοποίησης κατά το ποσοστό στο οποίο απασχολούνται στο έργο πάντα σύμφωνα με τα προαναφερθέντα ανώτατα όρια. Στη φάση υλοποίησης των έργων, το ποσοστό απασχόλησης θα αποδεικνύεται από "ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ", όπου ουσιαστικά ο κάθε υπάλληλος θα πρέπει να συμπληρώνει αναλυτικά έτσι ώστε να προκύπτει η αναλογία απασχόλησης του με το έργο το οποίο το Ίδρυμα Μποδοσάκη επιχορηγεί. Τα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνουν και τις εργοδοτικές εισφορές. Τα 1.600 ευρώ της πλήρους απασχόλησης αφορούν υπαλλήλους με 8ωρη καθημερινή αποκλειστική απασχόληση με το πρόγραμμα. Τα 800 ευρώ της μερικής απασχόλησης αφορούν υπαλλήλους με 4ωρη καθημερινή αποκλειστική απασχόληση με το Πρόγραμμα. Εάν π.χ. ένας υπάλληλος ασχολείται αποκλειστικά (πλήρη απασχόληση) με το έργο  αυτό, το Πρόγραμμα μπορεί να καλύψει έως 1.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών. Εάν ο φορέας υλοποίησης θέλει να τον πληρώσει παραπάνω αναλαμβάνει το επιπλέον κόστος. Εάν όμως ένας υπάλληλος τον οποίο ο φορέας υλοποίησης επιθυμεί να εντάξει στην μισθοδοσία ασχολείται π.χ. 40 ώρες τον μήνα με το έργο και οι εργάσιμες ώρες του γενικά ανά μήνα είναι 200 τότε το ανώτερο που το  πρόγραμμα μπορεί να του καλύψει είναι η αναλογία (40/200) επί του  μισθού όπου έχει εγκριθεί από τον προϋπολογισμό. Καλό θα ήταν δηλαδή, εξ' αρχής, εάν οι φορείς υλοποίησης γνωρίζουν περίπου ποιο θα είναι το ποσοστό απασχόλησης του εργαζομένου στο Πρόγραμμα να εισάγουν τις αποδοχές με αυτή την αναλογία, διότι αργότερα κατά τον έλεγχο τα κόστη αυτά δεν θα εγκρίνονται.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα για υπάλληλο ο οποίος θα απασχολείται με το έργο κατά 20% από τον συνολικό εργασιακό του χρόνο το ανώτατο ποσό που θα του καλύψει το Πρόγραμμα, εάν το κόστος της μισθοδοσίας του
είναι πάνω από 1.600, θα είναι 1.600 * 20% = 320.

Εφόσον ο 13ος και 14ος μισθός αναφέρονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό του έργου και ο προϋπολογισμός εγκριθεί, το Πρόγραμμα τους καλύπτει.

Η συνεισφορά σε είδος και χρήμα (ίδια συμμετοχή κατ’ ελάχιστο 10% της επιχορήγησης) μπορεί να επιμερισθεί μεταξύ του φορέα υλοποίησης και του εταίρου. Ο τρόπος κάλυψης της ίδιας συμμετοχής είναι θέμα συμφωνίας μεταξύ του εταίρου και του φορέα υλοποίησης και θα πρέπει να αναφέρεται στη μεταξύ τους σύμβαση.

Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής καλεσμένων που δεν ανήκουν στο προσωπικό του φορέα υλοποίησης ή των εταίρων, από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή από άλλες χώρες του εξωτερικού θα μπορούσαν να ενταχθούν στις έμμεσες δαπάνες, εφόσον συνδέονται άμεσα με το έργο. Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να περιγράφονται στην πρόταση.

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε το ακριβές κόστος εισιτηρίων μετακίνησης συντελεστών από το εξωτερικό, μπορείτε να δηλώσετε ένα ενδεικτικό κόστος στη φόρμα του προϋπολογισμού, το οποίο δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα ανώτατα προβλεπόμενα όρια όπως αυτά έχουν τεθεί στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.

Για περιπτώσεις προμηθειών έως 5.000 ευρώ δεν απαιτείται διαγωνισμός. Για την ανάθεση προμηθειών ποσού από 5.001 έως 20.000 ευρώ απαιτείται η προηγούμενη πρόσκληση τριών (3) τουλάχιστον προμηθευτών για την υποβολή προτάσεων. 

Δράσεις ενός έργου που υλοποιούνται εκτός έδρας του φορέα υλοποίησης, αλλά εντός Ελλάδας καλύπτονται από το Πρόγραμμα. Τα όρια (ανώτατα ποσά) κάλυψης των επιλέξιμων δαπανών για την υλοποίηση δράσεων ενός έργου εντός Ελλάδας, αλλά εκτός έδρας του φορέα υλοποίησης, καθορίζονται στο Παράρτημα 1 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Σύμφωνα με το υπάρχον χρονοδιάγραμμα, οι συμβάσεις μεταξύ των φορέων υλοποίησης και του Διαχειριστή της Επιχορήγησης προβλέπεται να υπογραφούν έως τα τέλη Απριλίου 2015. Η προκαταβολή των έργων καταβάλλεται, κατά κανόνα, εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης ή την ενδεχομένως μεταγενέστερη έναρξη υλοποίησης του έργου. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Σε περίπτωση που δεν έχετε διαθέσιμο προς υποβολή κάποιο δικαιολογητικό εσείς ή ο (αλλοδαπός) εταίρος σας, μπορείτε να καταθέσετε μια υπεύθυνη δήλωση που να εξηγεί τον λόγο για τον οποίο δεν έχετε το απαιτούμενο έγγραφο. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Ιδρύματος να τάξει προθεσμία για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών ή να απορρίψει την αίτηση.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση σε έντυπη μορφή πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή σε απλά αντίγραφα των πρωτοτύπων. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης σκανάρονται τα δικαιολογητικά και το Ίδρυμα επιφυλάσσεται να ζητήσει επίδειξη των πρωτοτύπων.
Ειδικά για τις φορολογικές δηλώσεις, μπορείτε να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι είναι ακριβή αντίγραφα και να στείλετε και το pdf της φορολογικής σας δήλωσης από το taxis net.
 

Στο 2.3.5 ζητάμε τον κύκλο εργασιών του προηγούμενου έτους (2013), δηλαδή τα συνολικά έσοδα της οργάνωσής σας, ανεξαρτήτως πηγής, κατά το 2013.
 
Στο 2.3.6 ζητάμε τις πηγές χρηματοδότησης των επιμέρους δράσεων/έργων/προγραμμάτων της οργάνωσής σας κατά τα τελευταία δύο έτη (2013 και 2014). Παρακαλούμε να μην ομαδοποιείτε τις πηγές χρηματοδότησης. Για παράδειγμα, αν έχετε έσοδα από εταιρική κοινωνική ευθύνη, παρακαλούμε να εισάγετε τις πληροφορίες ξεχωριστά για κάθε εταιρία που σας χρηματοδότησε. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να γνωρίζουμε τις πηγές χάρει στις οποίες μπορείτε και λειτουργείτε. Εφόσον έχετε χρηματοδοτήσει δράσεις σας με ίδιους πόρους, παρακαλούμε, να το σημειώσετε με τον ίδιο τρόπο, που καλείστε να αναφέρετε τις υπόλοιπες πηγές χρηματοδότησης.
 
Στο 2.4 η έμφαση είναι στα έργα, τα οποία εκτελέσατε/εκτελείτε κατά τα τελευταία 2 έτη. Παρακαλούμε να εισάγετε τις πληροφορίες για κάθε έργο ξεχωριστά:
 

 • τίτλος του έργου
 • κύριες δραστηριότητες (δικές σας στο πλαίσιο του έργου)
 • φορέας χρηματοδότησης, δηλαδή η πηγή χρηματοδότησης του έργου, π.χ. Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κ.λπ.
 • προϋπολογισμός σε ευρώ - αφορά τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου
 • ποσό που διαχειρίστηκε η οργάνωση - σε περίπτωση που η οργάνωσή σας δεν διαχειρίστηκε το σύνολο του προϋπολογισμού, όπως π.χ. αν ήταν εταίρος
 • περίοδος υλοποίησης (μήνας και έτος έναρξης - μήνας και έτος λήξης)
 • άλλους εταίρους - εφόσον επρόκειτο για έργο που αναλάβατε από κοινού με άλλους εταίρους τα ονόματα των άλλων εταίρων. Αν ήταν εταίροι εκτός Ελλάδος, θα βοηθούσε και η επισήμανση της χώρας προέλευσης.

Η φόρμα του προϋπολογισμού αποτυπώνει το σύνολο των δαπανών του έργου, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ δαπανών που αφορούν στον φορέα υλοποίησης και στον εταίρο του. Ο καταμερισμός των δαπανών μεταξύ φορέα υλοποίησης και εταίρου θα πρέπει να εμφανίζεται στη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του φορέα υλοποίησης και του εταίρου.
 

Τα ποσά που εμφανίζονται στη φόρμα του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Έτσι, δεν χρειάζεται ξεχωριστή στήλη για την αποτύπωσή του.
 

Το καταστατικό  και τα συστατικά έγγραφα με τις τροποποιήσεις τους, καθώς και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά Πρωτοδικείου / Ειρηνοδικείου μπορούν να είναι σε αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρο. 

Τα στοιχεία που εξετάζονται κατά την αξιολόγηση είναι αποκλειστικά το έντυπο της αίτησης, τα απαιτούμενα παραρτήματα και τα δικαιολογητικά. Οτιδήποτε άλλο δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Οι προϋπολογισμοί που ζητούνται είναι αυτοί του 2014 και του 2015, δηλαδή ο προϋπολογισμός που είχατε συντάξει το 2013 και αφορούσε τον οικονομικό σας προγραμματισμό για το 2014 και, αντίστοιχα τον προϋπολογισμό που συντάσσεται κατά το 2014 και αφορά τον οικονομικό σας προγραμματισμό  για το επόμενο έτος (2015).
 
Οι οικονομικοί απολογισμοί που ζητούνται είναι για τα έτη 2013 και 2014. Εφόσον μέχρι την υποβολή της αίτησής σας, δεν έχετε οριστικοποιήσει τον απολογισμό για το 2014, μπορείτε να μας στείλετε τους απολογισμούς για τα έτη 2012 και 2013 και να σημειώσετε σε υπεύθυνη δήλωση τον λόγο που δεν μπορείτε να προσκομίσετε τον απολογισμό του τρέχοντος έτους. 

Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα δεν χρειάζεται να αναφέρουν συγκεκριμένη αιτιολογία έκδοσης.
 

Εάν ο φορέας σας έχει βιβλία Β κατηγορίας και δεν συντάσσετε ισολογισμούς αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται η μη υποχρέωση του φορέα σας προς σύνταξη ισολογισμού. Επίσης, αντί ισολογισμού μπορείτε να μας προσκομίσετε τους αντίστοιχους απολογισμούς από το βιβλίο εσόδων – εξόδων του φορέα σας (αν υπάρχουν).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Τα θέματα οριζοντίου ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν τη ρητορική μίσους, την αδιαλλαξία και τα εγκλήματα μίσους, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, την ομοφοβία, τον αντισημιτισμό, την ανοχή και πολυπολιτισμική κατανόηση, τους Ρομά, την σεξουαλική παρενόχληση, την βία κατά των γυναικών και την διακίνηση ανθρώπων (trafficking).
Τα θέματα οριζοντίου ενδιαφέροντος δεν συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην αίτηση/ έργο.  Η τυχόν συμπερίληψή τους θα προσμετράται θετικά, με βάση και τα κριτήρια αξιολόγησης.

Κατά την σύνταξη των προτάσεων και την υλοποίηση των έργων, οι υποψήφιοι καλούνται να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα διατομεακά ζητήματα: χρηστή διακυβέρνηση, βιώσιμη ανάπτυξη (κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική) και ισότητα των φύλων. Περισσότερες πληροφορίες για τους ορισμούς των διατομεακών ζητημάτων και πώς τα ζητήματα αυτά μπορούν να ενσωματωθούν στη λειτουργία της οργάνωσής σας και στο σχεδιασμό και υλοποίησης ενός έργου μπορείτε να δείτε εδώ.